Sveriges Riksdag / Riksdagen, Stockholm, 2005-08-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sveriges Riksdag / Riksdagen
Webbadress:
www.riksdagen.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
10012 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Politiska institutioner, partier och evenemang
Datum för händelsen:
2005-08-17 (Anmälningsdatum: 2005-09-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag vill anmäla Sveriges Riksdag för diskriminering.

I den av Riksdagen antagna sk Handikappropositionen – Från patient till medborgare (1999/2000:79) – skriver dåvarande socialminister Lars Engqvist i förordets ingress:
”Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare – att kunna vara delaktig. Att få komma in genom samma dörr som alla andra – att inte vara hänvisad (till) ingången genom lagret”.

Jag har vid flera tillfällen irriterat mig på denna formulering då jag åkt förbi Riksdagens huvudentré:

Huvudentrén till Riksdagen har trappor och dörren saknar dörröppnare. Det omöjliggör för personer som använder förflyttningshjälpmedel som exempelvis rullstol att komma in. Detta går stick i stäv med Lars Engqvists ord om ”att inte vara hänvisad (till) ingången genom lagret”. Detta är också diskriminering.

Hösten 2004 motionerade tom den moderate riksdagsledamoten Patrik Norinder om just detta. (Läs motionen på Riksdagens webbplats.)

Men med detta lands tandlösa och föråldrade lagstiftning finns inget sätt att med juridiska medel få lokalen förändrad. Det är den mytomspunna nordiska ”goda viljan” som ska ge oss frälsning! Samma ”goda vilja”, med sin medömkande och medikaliserande syn på personer med funktionshinder, som vi i Sverige stirrat oss blinda på under hela efterkrigstiden.

Vidare saknar trappan kontrastmarkeringar och har inte ledstänger utformade i enlighet med aktuell lagstiftning. Således följer Sveriges Riksdag inte ens de lagar man själva stiftat:

17 kap 21 a § Plan och Bygglagen säger: ”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.”

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2003:19) säger bland annat:

”6 § Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas.

7 § Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering skall undanröjas.
(…)
10 § Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd skall undanröjas.”

(Se www.boverket.se, klicka på ”Efterfrågade sidor” och välj ”Föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder”.). Detta är också diskriminerning!

Antagligen strider fler delar av Riksdagshuset mot föreskrifterna.

Jag kan alltså konstatera att Regeringens och Riksdagens ord, manifesterade i Lars Engqvists citat från ingressen till förordet, inte är mer än tomt prat eller – på ren svenska – skitsnack.

Riksdagen som symbol för Sverige, för våra demokratiska värden och för människors rätt att kunna leva och röra sig fritt, känns som ett hån mot alla svenskar med funktionshinder.

Sverige är inte tillgängligt än på länge och kommer inte att bli det till 2010 med nuvarande lagstiftning. Enbart genom att klassa otillgänglighet som diskriminering kommer detta ske.

Det påstås att Riksdagen snart ska ordnas till, att Riksdagen ska tillgängliggöras. Det har man sagt i flera år. Om det nu kommer till stånd är det på tiden. Plan- och bygglagen (PBL) har innehållit bestämmelser om att byggnader ska vara tillgängliga för personer med ”försämrad rörelse- och orienteringsförmåga”, dvs personer med rörelsehinder och synskador, sedan 1966. Det är 39 år sedan. Handikappropositionen antogs år 2000. Det är 5 år sedan. Är det inte meningen att de som styr vårt land ska gå i bräschen för de lagar som man anser att Sveriges medborgare, inklusive dem själva, ska följa? Hur kan man förvänta sig att andra ska följa de lagar man stiftar om man inte själva gör det?

39 år är en lång tid, det är 5 år också. Sveriges personer med funktionshinder har väntat länge nog på att slippa bli behandlade som andra klassens medborgare. Det är dags för förändring.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Med vänlig hälsning

Hans Filipsson
koordinator Marschen för tillgänglighet

Uppföljning till denna anmälan, 2008-03-28

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.

Uppföljning till denna anmälan, 2006-10-04

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sveriges_riksdag_riksdagen__stockholm_2005-08-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Hotel Lilton, Ängelholm 2005-09-02
Tidigare anmälan: Cityfrisörerna, Ängelholm 2005-09-01