Att göra en anmälan

Med hjälp av Anmälningstjänsten kan du göra anmälningar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen och samtidigt:

 • registrera din upplevelse i vår publika och sökbara databas
 • öka Diskrimineringsombudsmannens anmälningsstatistik för diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning
 • eventuellt även göra en anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd enligt föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder
 • bidra till ett mindre diskriminerande och mer tillgängligt Sverige

Genom att anmäla din upplevelse ger du Diskrimineringsombudsmannen en möjlighet att driva saken vidare. Anmälningar från allmänheten är även en viktig informationskälla för Diskrimineringsombudsmannen och kan ligga till grund för förslag till effektivare lagstiftning.

Om din anmälan gäller otillgänglighet kan du även välja att sända din anmälan som en Anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder till byggnadsnämnden i den kommun där det du anmäler finns.

Databasen är sökbar och öppen för allmänheten. Alla kan därmed informera sig om hur det är ställt med diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning i Sverige. Ta din chans att påverka!

Vanliga frågor

 1. Vad är syftet med Anmälningstjänsten?
 2. Vilka lagar och föreskrifter reglerar området?
 3. Är det meningsfullt att anmäla?
 4. Måste jag själv ha utsatts för diskrimineringen för att anmäla?
 5. Vad och hur mycket ska man skriva?
 6. Kan Independent Living Institute ändra i min anmälan?
 7. Ska jag även låta kommunens byggnadsnämnd pröva min anmälan?
 8. Vilka rekommenderar ni att jag skickar e-postkopior av min anmälan till?
 9. Ska jag kontakta den verksamhet jag anmält?
 10. Kan en verksamhet som jag anmält komma att kontakta mig?
 11. Behövs min medverkan även efter anmälan?
 12. Vad gör jag om den verksamhet jag anmält kontaktar mig och uppträder otrevligt och/eller hotfullt mot mig?
 13. Hur finansieras Anmälningstjänsten?
 14. Jag använder er tjänst mycket. Finns det något tips som kan underlätta för mig?

1. Vad är syftet med Anmälningstjänsten?

Med Anmälningstjänsten kan människor anmäla upplevelser av diskriminering på grund av funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen. Anmälan går i förekommande fall även till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Anmälningarna publiceras i en publik databas på sidan http://anmalningstjansten.se/anmalningar och blir därmed tillgängliga för alla.

Med Anmälningstjänsten vill vi:

 • synliggöra diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning i Sverige
 • göra det lättare att anmäla
 • uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare på diskriminerande företeelser
 • göra Sverige mer tillgängligt och förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning
 • ge människor en möjlighet att få upprättelse.

2. Vilka lagar och föreskrifter reglerar området?

Personer med funktionsnedsättning är skyddade mot diskriminering i arbetslivet; utbildning; arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentlig uppdrag; vid start och bedrivande av näringsverksamhet; medlemskap i vissa organisationer; vid köp av varor och tjänster; inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten; inom socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd; värnplikt och civilplikt; och offentlig anställning genom:

Diskrimineringslagen (2008:567)

Diskriminering i form av bristande tillgänglighet som försvårar deltagande i samhället för människor med funktionsnedsättning omfattas av samtliga förbud att diskriminera, med undantag för : bostäder, privatpersoner eller företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster, och vissa näringsverksamheter som har bygglov eller startbesked, se 2:12c Diskrimineringslagen.

1 kap. 4 § “3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
– andra omständigheter av betydelse”

12 § Diskriminering är förbjuden för den som

 1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
 2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

12 c § Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte

 1. i fråga om bostäder,
 2. för privatpersoner,
 3. för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare, och
 4. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Lag (2014:958).

plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)

För andra näringsidkare och deras fastighetsägare regleras krav på tillgänglighet i framförallt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).

Med stöd av 10 kap. 2 och 10 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) har Boverket utarbetat:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 – HIN 3), fört att förtydliga bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket PBL.

Utifrån  10 kap. 9 § plan- och byggförordningen  Boverket utarbetat:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2).

Krav på tillgänglig kollektivtrafik ställs bland annat i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

3. Är det meningsfullt att anmäla?

Ja, definitivt! För det första vinner du i självrespekt och självkänsla genom att du visar att du inte accepterar att bli diskriminerad.

Om den diskriminering du utsatts för täcks av nuvarande diskrimineringslagstiftningar (se 2. Vilka lagar och föreskrifter reglerar området?) är det i högsta grad fruktbart att anmäla. Diskrimineringsombudsmannen kan då hjälpa dig att på juridisk väg få upprättelse och eventuellt se till att diskrimineringen upphör.

Om den diskriminering du utsatts för gäller otillgänglighet och täcks av föreskrifterna om sk ”enkelt avhjälpta hinder” (se 2. Vilka lagar och föreskrifter reglerar området?) kan du sända din anmälan vidare till byggnadsnämnden i kommunen där verksamheten du anmält finns. Detta kan leda till att byggnadsnämnden kräver att det diskriminerande hindret åtgärdas.

Även om den diskriminering du utsatts för inte täcks av nuvarande lagstiftningar rekommenderar vi dig att göra en anmälan.

4. Måste jag själv ha utsatts för diskrimineringen för att anmäla?

Nej, vem som helst kan anmäla att personer med funktionsnedsättning diskrimineras. Du kan vara en anhörig, en kompis eller en engagerad samhällsmedborgare. Organisationer, företag eller andra institutioner kan också anmäla.

5. Vad och hur mycket ska man skriva?

Skriv så precist och så sakligt du kan. Det gäller att så exakt som möjligt beskriva de förhållanden som gjorde att du kände dig diskriminerad (negativt särbehandlad). Även om du känner dig rasande över behandlingen/situationen, så försök att undvika att skälla ut verksamheten. Din anmälan kommer att läsas av många personer och du vinner i de flestas ögon om du har en saklig framtoning.

De personer i verksamheten som är ansvariga för de förhållanden som föranleder din anmälan kanske inte alls är medvetna om de brister som du utsatts för. Det blir lättare för dem att ta till sig din anmälan om tonen är någorlunda saklig och utan personliga utfall.

6. Kan Independent Living Institute ändra i min anmälan?

Vi förbehåller oss rätten att korrigera språk och inmatade uppgifter om vi anser att det annars skulle skada din anmälans och vår tjänsts trovärdighet.

7. Ska jag även låta kommunens byggnadsnämnd pröva min anmälan?

Om ditt ärende gäller tillgänglighet är det bra att låta byggnadsnämnden pröva om ditt ärende täcks av föreskrifterna rörande så kallade enkelt avhjälpta hinder.

Om du är osäker på om de hinder du anmäler täcks är det bättre att även sända din anmälan till kommunens byggnadsnämnd och låta dem utreda saken än att riskera att inget händer.

De kommunala byggnadsnämnderna kan enligt plan- och bygglagen (2010:900) besluta om vite mot dem som inte följer lagstiftningen.

8. Vilka rekommenderar ni att jag skickar e-postkopior av min anmälan till?

Vi rekommenderar att du skickar kopior till den anmälda verksamheten. För att hitta e-postadresser till den anmälda verksamheten, sök på företagets namn på Google. Då kan du hitta verksamhetens webbsida, där e-postadresser sannolikt finns. Om du inte hittar företagets webbsida direkt, pröva att kombinera sökningen på verksamhetens namn med den plats där verksamheten finns. Du kan också pröva att helt enkelt skriva in verksamhetsnamnet direkt i din webbläsares adressfönster och prova med .se, .com osv. Om den anmälda parten är del av en butikskedja eller en filial av ett större företag bör du även sända en kopia till huvudkontoret.

Utöver detta kan du utanför Anmälningstjänsten skicka kopior till lokala medier; TV, radio och tidningar. Vi har god erfarenhet av lokalmediers intresse för att rapportera om anmälningar som gjorts via vår tjänst. Om din anmälan direkt eller indirekt har att göra med en offentlig angelägenhet kan du även skickar kopior till berörda politiker och politiska organ. Det kan exempelvis gälla en verksamhet som får bidrag från en offentlig instans, men trots det inte är tillgänglig.

9. Ska jag kontakta den verksamhet jag anmält?

Det är alltid bra att ta personlig kontakt. På det sättet kanske verksamheten bättre förstår vad verksamhetens brister innebär för dig och andra med liknande funktionsnedsättning. Dessutom kan du försäkra dig om att du inte missuppfattat något. Om det skulle visa sig att dina påståenden i anmälan inte är korrekta, informera oss omedelbart på anmalningstjansten@independentliving.org. Oavsett detta bör du om det är möjligt alltid delge den anmälda verksamheten genom att skicka en kopia till den via e-post.

10. Kan en verksamhet som jag anmält komma att kontakta mig?

En verksamhet som anmäls kan vilja kontakta dig för att exempelvis få ytterligare information och tips om vad som föranledde din anmälan och hur de ska kunna komma tillrätta med det.

Independent Living Institute lämnar aldrig ut kontaktuppgifter till anmälare utan samtycke. Eftersom anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen är offentliga handlingar kan dock en anmäld verksamhet få reda på dina kontaktuppgifter. Detta har dock så vitt vi vet inte skett i mer än en handfull av de över 2000 ärenden som inkommit via Anmälningstjänsten.

Om en verksamhet du anmält kontaktar dig och uppträder otrevligt och/eller hotfullt, se 12. Jag har blivit kontaktad av den verksamhet jag anmält och de har uppträtt otrevligt och/eller hotfullt mot mig. Vad ska jag göra?.

11. Behövs min medverkan även efter anmälan?

Ja, du behövs för att avgöra om den anmälda verksamheten har åtgärdat de påtalade bristerna. Så fort vi får besked av den anmälda verksamheten att de har åtgärdat det som föranledde din anmälan kontaktar vi dig per mejl och ber dig att bekräfta detta. Independent Living Institute har ingen möjlighet att kontrollera om verksamheten gjort det man påstår. De två parterna i ärendet – du och den anmälda verksamheten – ska först vara överens innan vi avskriver ärendet och tar bort anmälan från publik visning på vår hemsida.

Du kan komma att få en förfrågan via e-post om att göra en uppföljning av din anmälan. Genom att följa länken i mejlet kan du då markera vad som hänt med enkla svarsalternativ och lämna en skriftlig kommentar. De e-postadresser som kopior av din anmälan skickades till kommer även att få ett mejl om att du gjort en uppföljning.

12. Jag har blivit kontaktad av den verksamhet jag anmält och de har uppträtt otrevligt och/eller hotfullt mot mig. Vad ska jag göra?

Independent Living Institute ser mycket allvarligt på verksamheter som utsätter anmälare för repressalier. Du bör omgående kontakta oss per anmalningstjansten@independentliving.org och berätta om det inträffade.

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder uttryckligen repressalier mot den som anmäler någon för diskriminering. Om du anmäler exempelvis en person, en näringsidkare eller en myndighet för diskriminering får de inte straffa dig för det. Den som trots detta utsätter en anmälare för repressalier kan dömas till att betala diskrimineringsersättning (skadestånd).

Independent Living Institute ser mycket allvarligt på verksamheter som utsätter anmälare för repressalier.

Du bör omgående kontakta oss per anmalningstjansten@independentliving.org och berätta om det inträffade.

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder uttryckligen repressalier mot den som anmäler någon för diskriminering. Om du anmäler exempelvis en person, en näringsidkare eller en myndighet för diskriminering får de inte straffa dig för det. Den som trots detta utsätter en anmälare för repressalier kan dömas till att betala diskrimineringsersättning (skadestånd). Det spelar ingen roll om den diskriminering som anmälts täcks av lagstiftningen eller ej.

Som anmälare har du alltså lagstiftningen på din sida och kan känna dig trygg.

Vi kan också komma att lasta verksamheten för dess agerande i en kommentar till anmälan, som i detta exempel.

13. Hur finansieras Anmälningstjänsten?

Än så länge har tjänsten inga sponsorer. Den har  varit del av projekt som fick stöd från Arvsfonden samt skötts med ideella insatser och lite donerade medel.  Om du vill hjälpa till med ideellt arbete eller kontanta medel kontakta oss per anmalningstjansten@independentliving.org 

14. Jag använder er tjänst mycket. Finns det något tips som kan underlätta för mig?

Ja, det finns ett par saker som kan underlätta.

 • Installera appen anmälningstjänsten.
  Anmälningstjänsten kan installeras på hemskärmen eller skrivbordet som en progressive web app (PWA). Det kan underlätta om du ska göra flera anmälningar. Så här installerar du appen anmälningstjänsten..
 • Fyll i din kontaktinformation automatiskt: Om du återkommande gör anmälningar kan du förenkla processen att fylla i dina kontaktuppgifter. Det gör du genom att slå på funktionen för att fylla i formulär automatiskt i din webbläsare. När du gjort din första anmälan kommer dina kontaktuppgifter att sparas av din webbläsare och du behöver bara mata in första tecknet för varje rad så fylls resten i automatiskt för kommande anmälningar.

Om du inte får något av våra tips att fungera eller tycker att vi borde lägga till något, vänligen kontakta oss per anmalningstjansten@independentliving.org.

E-post: anmalningstjansten@independentliving.org Innan du kontaktar oss ber vi dig att läsa vår information för verksamheter som blivit anmälda.