Hörby kommun, gatumiljöer hela kommunen, Hörby, 2009-08-24

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hörby kommun, gatumiljöer hela kommunen
Webbadress:
www.horby.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
24231 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid flertalet gatukorsningar saknas övergångsställen med upp till 10 cm höga trottoarkanter. Dåligt utformade övergångsställen utan 0-kantsdel stoppar personer i rullstol eller med rollator. Utan kontrastmarkeringar, sebraränder och härgårman-skylten stoppas även synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Hörby kommun som helhet har brustit i sina skyldigheter enligt flera styrdokument, policies och lagar:

I regeringens så kallade handikapproposition (1999/2000:79) Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, som antogs av Riksdagen 31 maj 2000, sägs bland annat att målet för samhällets politik gentemot personer med funktionshinder bör vara:
– ”att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder”

– ”att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande”.

I propositionen säger den dåvarande regeringen vidare att ”enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser”. Vidare att ”myndigheterna inom sina verksamhetsområden bör verka för de handikapppolitiska målen i FN:s standardregler för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet integreras i verksamheten”.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige tillträdde så sent som 2008-11-12 slås i artikel 9 fast att ”för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på livets områden, ska konventionsstaterna enligt punkt 1 vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Detta ska enligt punkt a) gälla byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser.”

Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 2 § säger: ”Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om (…) tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.

Plan och bygglagen (1987:10) 17 kapitlet 21 a § säger: ”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.” Denna bestämmelse gäller retroaktivt, dvs inte bara vid nybyggnation och nyproduktion.

Boverket har meddelat föreskrifterna BFS 2003:19 HIN 1 i vilka det anges vilka hinder som ska åtgärdas. Föreskrifterna började gälla 1 december 2003.

Jag kan inte på något sätt se hur agerandet av Byggnadsnämnden vid Hörby kommun med dess organ Plan och byggkontorett och Hörby kommun som helhet följer de vägledande orden i handikappropositionen, FN:s standardregler eller vad som fastslås i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, vilken Sverige är skyldig att leva upp till enligt internationell rätt. Dessa dokument har inte beaktats alls, eller inte i tillräcklig omfattning, av Hörby kommun, dess nämnder och nämndernas organ. Snarare är förhållandet det rakt motsatta; deras agerande bygger hinder för full delaktighet och ger mindre förutsättningar för självständighet och självbestämmande, för att citera Från patient till medborgare.

Sammantaget utgör Hörby kommuns agerande eller rättare sagt brist på agerande ett exempel på strukturell diskriminering av människor med funktionsnedsättning.

En kopia av anmälan har sänts till Hörby kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-11-21

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/horby_kommun_gatumiljoer_hela_kommunen-horby_2009-08-24

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Kåges Herr, Sundbyberg 2009-08-24
Tidigare anmälan: Krilles Bil HB, Norrköping 2009-08-23