Tentamensenheten, Göteborgs universitet, Göteborg, 2009-12-19

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tentamensenheten, Göteborgs universitet
Webbadress:
www.gu.se
Gatuadress:
Viktoriagatan 30
Postnummer och ort:
41125 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2009-12-19 (Anmälningsdatum: 2010-02-16)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Då jag som student är hänvisad till det ordinarie stället för tentamen i GU:s lokaler på Viktoriagatan ställer det till stora problem då det saknas dörröppnare vid entrén. Det gäller två mycket tunga dörrar varvid jag inte kan komma in i och ej heller ut ur lokalen.

5 § diskrimineringslagen (2008:567) säger:
”Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med funktionshinder, som söker eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder.”

Jag anser därmed att Göteborgs universitet utsatt mig för diskriminering då de inte åtgärdat den avsaknade dörröppnaren.

En kopia av anmälan har sänts till Göteborgs universitet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Uppföljning till denna anmälan, 2016-07-03

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.


Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/tentamensenheten_goteborgs_universitet-goteborg_2009-12-19

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Grekiska Kolgrillsbaren, Stockholm 2010-02-17
Tidigare anmälan: Himlen Runt Hörnet AB, Örnsköldsvik 2010-02-15