Färdtjänst- och biståndshandläggarnas lokaler, Knivsta kommun, Knivsta, 2005-01-12

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Färdtjänst- och biståndshandläggarnas lokaler, Knivsta kommun
Webbadress:
http://www.knivsta.se/
Gatuadress:
Forsbyvägen 6
Postnummer och ort:
741 75 Knivsta
Kommun:
Knivsta
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2005-01-12 (Anmälningsdatum: 2005-01-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

När man ska in till handläggarnas kontor så finns det en metallramp som är placerad så att det inte finns någon chans att kunna öppna dörren om man sitter i rullstol. Vilplan vid dörren saknas.

Framför rampen på asfalten finns ett stort hål.

När (om) man väl kommer in till receptionen måste man ringa på en ringklocka för att påkalla personals uppmärksamhet för att anmäla sig. Ringklockan är placerad så högt att personer som använder rullstol har stora problem att nå den och kräver så mycket kraft att trycka på knappen personer med förminskad handstyrka inte kan använda den.

Besöksrummen som man träffar handläggare i är så små att man knappt kommer in med elrullstol. Möblemanget är olämpligt placerat och utformat ur tillgänglighetssynpunkt.

Jag vill att HO utreder om detta är förenligt med befintlig lagstiftning.

Jag vill ha kopior på all kommunikation i ärendet, även vad gäller Knivsta kommuns byggnadsnämnd

Jag vill dessutom att HO sänder min anmälan till Knivsta kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett sk enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-11-18

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Har inte fått besked om något.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/fardtjanst-_och_bistandshandlaggarnas_lokaler_knivsta_kommu_2005-01-12

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Gredelby nya skola, Knivsta 2004-06-13
Tidigare anmälan: Hennes & Mauritz, Vällingby 2005-01-07