Gredelby nya skola, Knivsta, 2004-06-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gredelby nya skola
Webbadress:
http://www.knivsta.se/
Gatuadress:
Forngravsvägen 2
Postnummer och ort:
741 75 Knivsta
Kommun:
Knivsta
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2004-06-13 (Anmälningsdatum: 2004-06-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid en av entréerna till Gredelby nya skola finns en ramp, men rampen följer inte de mått som ställts upp av PBL och Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder.

Rampens lutning är för brant och vilplan saknas vid dörren. Rampen är dessutom byggd som en kurva. Detta gör att rampen blir svår att använda, nästintill otjänlig, för personer som använder rullstol. Även för människor med gångsvårigheter uppstår stora problem. I dörröppningen finns dessutom en hög och onödig tröskel.

Den otillgängliga rampen gör att elever som använder rullstol måste ha hjälp för att ta sig in och ut ur skolan. Knivsta kommun gör dem därmed mindre självständiga än vad de skulle kunna vara.

Lokalen används regelbundet som vallokal vid EU-, riksdags- och kommunalval. Detta gör otillgängligheten än mer graverande för Knivsta kommun.

Jag vill att HO utreder om detta är förenligt med befintlig lagstiftning.

Jag vill ha kopior på all kommunikation i ärendet, även vad gäller Knivsta kommuns byggnadsnämnd

Jag vill dessutom att HO sänder min anmälan till Knivsta kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett sk enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-11-18

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.

Min anmälan har noterats i UNT (Upsala Nya Tidning)

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/gredelby_nya_skola_forngravsvagen__knivsta_2004-06-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Knivsta kommuns webbsida, Knivsta 2005-01-17
Tidigare anmälan: Färdtjänst- och biståndshandläggarnas lokaler, Knivsta kommun, Knivsta 2005-01-12