Jysk, Alingsås, 2010-04-19

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Alingsås kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Jysk
Webbadress:
http://www.jysk.se
Gatuadress:
Hemvägen 20a
Postnummer och ort:
44140 Alingsås
Kommun:
Alingsås
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2010-04-19 (Anmälningsdatum: 2010-05-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle in på Jysk med min servicehund som jag vid flera tillfällen varit inne med tidigare. Jag har fått godkänt av dem sedan 4 år tillbaka.

Men nu när jag var där så blev jag mycket mycket dåligt bemött.
Jag fick en kraftig tillsägelse om att jag inte fick ha hunden i butiken och jag skulle genast gå ut från butiken.

Jag förklarade att jag tidigare fått godkänt och att jag även inte klarar mig utan min servicehund. De är tack vare min hund som jag överhuvudtaget vågar gå ut själv så jag är beroende av honom.
Butikschefen var mycket otrevlig och jag kände mig inte värd någonting. Jag lämnade butiken gråtandes och mycket kränkt.

Jag har försökt att komma i kontakt med huvudkontoret hos Jysk men utan resultat.

Jag är nu rädd för att bli utkörd igen från någon annan butik så därför väljer jag sällan att gå till butiker nu mer. Denna händelse har begränsat mig väldigt mycket.

4 § diskrimineringslagen (2008:567) säger:
”4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.”

12 § samma lag säger:
”12 § Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första stycket ska likställas med denne.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Förbudet mot diskriminering som har samband med kön gäller inte tillhandahållande av försäkringstjänster och hindrar inte heller att kvinnor och män i fråga om andra tjänster eller bostäder behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.”

Inte ens Livsmedelsverket har några regler som säger att ledarhund inte skulle få vistas i lokaler. Lika lite finns något sådant för lokaler som den Jysk begagnar. Jag anser därmed att Jysk i Alingsås utsatt mig för direkt diskriminering enligt 4 § 1 stycket och trakasserier 4 § 3 stycket.

Sedan kan jag också tillägga att de är omöjligt att jag sig in i butiken själv pga de inte har någon dörröppnarna och dörrarna är tunga! Det går inte att ta sig in för en person med funktionsnedsättning. Anmälan i denna del sänds till Alingsås kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

En kopia av anmälan har sänts till Jysks huvudkontor för kännedom, vidarebefordran till Alingsås och åtgärder.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Alingsås kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2011-02-28

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Byggnadsnämden har jag inte hört någonting ifrån...
Och angående min servicehund så har jag fortfarande inte hört något från DO.
De säger bara att de arbetar med ärendet.
Men jag har fortfrande inte vågat gå in på Jysk med min servicehund. Inte heller i någon ny affär där jag inte varit i förut med min hund.
Så jag är mycket besiken av att de inte händer något!! Och jag känner att de inte är så noga att få någon lösning på de heller. Tråkigt....

Uppföljning till denna anmälan, 2010-11-01

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Jag har fått en ursäkt till viss del. Han anser fortfarande att jag kan lämna min servicehund utanför om jag har vän med mig. Och byggnads nämden har jag inte hört något ifrån.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-07-30

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Jag har fått en ursäkt men de anser att jag fortfarande kan sätta min servicehund utanför när jag har vännina med mig. Och de är inte okej.
Sedan av byggnadsnämden har jag inte hört någonting.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/jysk-hemvagen_a-alingsas_2010-04-19

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Gallerian Oscar C, Örebro 2010-05-07
Tidigare anmälan: Gustafssons Revisionsbyrå, Uppsala 2010-05-05