Lammhult, Växjö, 2008-10-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Växjö kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lammhult
Webbadress:
www.vaxjo.se
Gatuadress:
Centrumgatan och Köpmangatan
Postnummer och ort:
Växjö
Kommun:
Växjö
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2008-10-17 (Anmälningsdatum: 2008-10-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada, hörselskada, Annat
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Här finns en mängd enkelt avhjälpta hinder:
– stora nivåskillnader vid övergångställen (4-10cm)
– ojämna, lutande, omarkerade och oskyltade biluppställningsplatser för personer med särskilt tillstånd
– ojämna, slitna, lutande gångvägar

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Växjö kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-01-22

inte ett enda ord från någon part

Uppföljning till denna anmälan, 2009-03-23

Byggnadsnämnden har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

anmälan fick äntligen upp frågan på prioritetsnivån "viktigt"

Uppföljning till denna anmälan, 2008-12-21

Jag tycker nog att anmälan haft den av mig förväntade effekten ett par kommunpolitiker en ur vardera blocket har uppmärksammat och kontaktat mig(i min roll som tillgänglighetskonsult) dock har inget mer konkret hitintills inträffat(undantaget besked från BN om person som handlägger)
Jag vill inte säga att jag är nöjd, dock förväntade jag mig inte att någon skulle ha den magiska formel som förändrar redan utförda fel.
tycker nog att anmälan fick den av mig förväntade effekten(jag har lång erfarenhet av att kämpa för ett tillgängligt samhälle)

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/lammhult_centrumgatan_och_kopmangatan_vaxjo_2008-10-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland, Vänersborg 2008-11-07
Tidigare anmälan: Lilla Edets kommun, Lilla Edet 2008-10-14