Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland, Vänersborg, 2008-11-07

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland
Webbadress:
www.vgregion.se
Gatuadress:
Västra Götalandsregionen
Postnummer och ort:
462 80 Vänersborg
Kommun:
Vänersborg
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2008-11-07 (Anmälningsdatum: 2008-11-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Annat
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Den 16 september 2008 tog Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland beslut om att satsa 10 miljoner kr på att bygga ut de resterande 0,7 procenten i regionen med trådlöst bredband.

Ingen kontakt togs med Elöverkänsligas Förning före beslutet. Vi gavs ingen möjlighet att kommentera remissmaterialet.

Beslutet innebär att strålningen dramatiskt kommer att öka i regionen. De sista områden där el- och strålningskänsliga människor kanske funnit en fristad kommer att försvinna. Effekten blir att personer med funktionsnedsättningar tvingas fly från sina hem, i Sverige 2008.

Ingenstans i remissunderlaget eller i underlaget till beslut nämns hälso-/miljöaspekten. Ingenstans nämns handikapperspektivet, som skall vara med i alla beslut och på alla nivåer.

Regionen uppskattade själv år 2007 att det finns ca 30 000 elöverkänsliga inom Västra Götaland, varav ca 3 000 svårt elöverkänsliga. Ordföranden i den aktuella nämnden, Kent Johansson, är personligen bekant med elöverkänsliga som tvingats fly från sina hem i Götene kommun 2006, när det trådlösa bredbandet Wimax sattes igång.

Att täcka hela Västra Götaland med trådlöst bredband innebär även en direkt påverkan på den allmänna folkhälsan och motverkar både det nationella och regionala miljömålet ”Säker strålmiljö”. Icke joniserande strålning, är enligt Miljöbalkens definition, att betrakta som miljöfarlig verksamhet.

Beslutet visar klart att man struntar i vår, de elöverkänsligas, livssituation och endast ser rent tekniskt/praktiskt på saken. Detta är en diskriminering och kränkning som vi inte kommer att acceptera.

Ingemar Karlsson, ordförande
Elöverkänsligas Förening i Västra Götaland

En kopia av anmälan har sänts till Regiountecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/regionutvecklingsnamnden_vastra_gotaland_vanersborg_2008-11-07

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Tyresö kommun, Tyresö 2008-12-02
Tidigare anmälan: Lammhult, Växjö 2008-10-17