Landstinget Värmland, Folktandvården, Hagfors, 2018-01-03

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hagfors kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Landstinget Värmland, Folktandvården Hagfors
Webbadress:
http://www.liv.se
Gatuadress:
Dalavägen 6-8
Postnummer och ort:
68330 Hagfors
Kommun:
Hagfors
Datum för händelsen:
2018-01-03 (Anmälningsdatum: 2018-01-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är god man för en person som är rörelsehindrad. Vid besök på Folktandvården i Hagfors gick det inte att öppna dörren från handikapprampen utifrån, den elektriska dörröppnaren fungerar inte inget dörrhandtag på utsidan, även en dörr in till Folktandvården är för smal, för litet passagemått. Folktandvården flyttade in i de nyreparerade lokalerna i nov. 2017, reparationen är ännu inte klar. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att Folktandvården har flyttat in i lokaler som inte är klara. Det är mycket diskriminerande med begränsad tillgänglighet till offentliga lokaler.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hagfors kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Anmälningstjänstens kommentar

Beslut

Med stöd av I I kap. 5 plan- och bygglagen beslutar miljö- och byggnadsnämnden att inte
ingripa mot fastighetsägaren till fastigheten Borgmästaren 4. Ärendet avslutas därmed
utan ytterligare åtgärd.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggavdelningen har 2018-01-19 fått in klagomål om att folktandvården i
Hagfors inte uppfyller tillgänglighetskraven vid entrédörrarna, enligt plan- och
bygglagen.

Den 24 januari 2018 besökte miljö- och byggnadsnämnden fastigheten. Det kunde
konstateras att automatiska dörröppnare ir installerade vid entrédörrarna och vid
entrén till folktandvården men att dessa inte fungerar. Entrédörrarna har fripassage mått
på 0,9 meter och entrédörren inne i byggnaden till folktandvården 0.8 meter,
Tihomir Jerkovic kontaktade fastighetsägaren och Landstinget i Värmland 20 18-01-24
och informerade om att de automatiska dörröppnarna vid entrédörrarna och vid
entrédörren till folktandvården inte fungerar. Landstinget i Värmland är medvetna om
problemet och informerade att det ska åtgärda snarast.
Tihomir Jerkovic inspekterade platsen 20 18-02-09 och kunde konstatera att alla
automatiska dörröppnare fungerar.

Diskrimineringen har åtgärdats

Ingen påföljd har rapporterats.


Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/landstinget_varmland_folktandvarden_hagfors-hagfors_2018-01-03

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Västtrafik AB, Skövde 2018-01-19
Tidigare anmälan: Region Örebo län 2018-01-13