SL – Storstockholms lokaltrafik – Tunnelbanestation Gubbängen i Stockholm, Enskede, 2009-12-21

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SL – Storstockholms lokaltrafik – Tunnelbanestation Gubbängen i Stockholm
Webbadress:
www.sl.se
Gatuadress:
Tunnelbanestation Gubbängen
Postnummer och ort:
12245 Enskede
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2009-12-21 (Anmälningsdatum: 2009-12-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är blind och rör mig med tunnelbana i Stockholm stad. Nyligen lades taktila ledstråk längs med tunnelbanans perrong för att göra det tillgängligt för synskadade. Med min vita käpp kan jag följa de här taktila ledstråken och behöver inte längre följa perrongkanten. Min ledarhund följer också de här stråken. men då det sedan en vecka tillbaka varit massor av snö i Stockholm har de här stråken täcks helt. De funkar helt enkelt inte längre och jag vågar inte åka tunnelbana med risk för att falla ner på spåret. Hur har man tänkt när man på stationer utomhus lagt dessa spår? Det blir inte tillgänligt när snön kommer, då försvinner ju alla taktila ledstråk. Det blir farligt som blind att åka och jag känner mig diskriminerad. Varför ska inte jag, oavsett årstid kunna röra mig fritt med tunnelbanan? Detta borde vara lätt avhjälpt genom att lägga en värmeslinga i stråket, så att snön smälter och ledstråken finns kvar att följa även under vintern. Jag känner mig nu rädd och osäker och vågar inte röra mig med tunnelbana.

4 § diskrimineringslagen (2008:567) säger:
”4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.”

12 § samma lag säger:
”Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första stycket ska likställas med denne.”

Storstockholms Lokaltrafik tillhandahåller en tjänst utanför privat- och familjelivet till allmänheten. Den tjänst de erbjuder mig som blind är dock väsentligen av sämre kvalitet än vad den är för människor som inte är blinda. Följaktligen anser jag de utsatt mig för direkt diskriminering enligt 4 § första stycket diskrimineringslagen.

Som anordnare av kollektivtrafik har Storstockholms Lokaltrafik varit skyldiga att göra sina perronger tillgängliga i 30 år enligt lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Trots det har man inte kommit längre än så här! Otroligt. Att det går att göra säkra perronger visar flera andra länders/städers tunnelbanesystem.

En kopia av anmälan har sänts till Storstockholms Lokaltrafik.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot SL.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-04-27

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Inget har hänt och jag satt precis och undrade varför inget händer. Man har uppmärksammat ärendet i tidningen, men det är allt.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sl-storstockholms_lokaltrafik-i_stockholm-enskede_2009-12-21

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Gångtunneln från Centralstationen till Femmanhusen, Nordstan, Göteborg 2009-12-25
Tidigare anmälan: Trångsunds Sushi House, Trångsund 2009-12-15