Bostadsrättsförening, Stockholm, 2020-01-31

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bostadsrättsföreningen
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholm
Datum för händelsen:
2020-01-31 (Anmälningsdatum: 2020-02-03)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag,  nyttjanderättsinnehavare och boende i en bostadsrättsförening  i Stockholm, har sedan flera år stora svårigheter att röra mig. Detta har sin orsak i flera sjukdomstillstånd som avsaknad av en lunglob, hjärtsvikt och knäoperationer varav den senare av dessa misslyckades. Jag bor i ett hus byggt 1943 med två trappor att forcera, dels en trappa in till husets entré, och dels en trappa vidare från entréplan till hissplan. Jag använder sedan flera år rollator och under de första åren har jag parkerat den på den plats som bostadsrättsföreningen anvisat mig, tio meter från entrén på en plats bakom ett buskage.
Från buskaget har jag med hjälp av en krycka tagit mig till entrén. Denna lösning har varit farlig för mig då promenaden med kryckan inte har varit säker. Många gånger har jag varit nära att falla.
Hösten 2018 skadade jag mig ytterligare under flera fall inomhus, med armbrott och skallskador vilket resulterade i en tid av inläggning på sjukhus.
Efter hemkomst från sjukhuset var det inte längre möjligt för mig att förvara min rollator på den anvisade platsen i buskaget tio meter från entrén. Jag måste nu lämna min rollator vid entrétrappan där jag låser fast den vid vänster sida. Jag har det nu mycket svårt att ta mig ut och in ur fastigheten och varje gång är jag orolig för att jag ska skada mig.
Bostadsrättsföreningens styrelse accepterar inte att jag förvarar min rollator vid entrétrappan utan menar att den ska stå på den plats jag anvisats tio meter bort i ett buskage trots att jag omöjligen kan ta mig vare sig dit eller därifrån längre.
Jag har vid flera tillfällen blivit konfronterad av styrelseledamöter i frågan i entrén och i trapphuset.
Jag har också bett om styrelsen godkännande för att ansöka om bostadsanpassning av fastighetens entré vilket styrelsen gjort klart att de inte tänker godkänna. Således står det klart för mig att inga som helst åtgärder för att underlätta min situation kommer att vidtas eller godkännas och att bostadsrättsföreningens styrelse inväntar att frågan om rollatorers placering och anpassningar ska lösa sig genom att jag avlider eller avflyttar till äldreboende.
Sammanfattning;
Jag bor i bostadsrätt. Min omfattande rörelseinskränkning hindrar mig från att ta mig in och ut i fastigheten.
Från gatuplan till hiss finns det två trappor, en utomhus och en inomhus som jag inte kan forcera längre på ett säkert och bra sätt. Jag är också helt beroende av rollator både utomhus och inomhus. Bostadsrättsföreningens styrelse nekar mig att placera dessa rollatorer på platser där jag måste placera dem för att ta mig fram.
Bostadsrättsföreningens styrelse vägrar att samarbeta med mig för att lösa tillgängligheten i fastigheten i relation till mina rörelsehinder.
Diskrimineringen ligger i att jag nekas alla möjligheter att underlätta tillgängligheten till och från bostaden.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Anmälningstjänstens kommentar

svar från BRF
Angående anmälan till Diskrimineringsombudsmannen

Fastigheten är byggd 1943 med adress Floragatan x, ett fristående hus med trädgård
runt hela fastigheten, i olika nivåskillnader, och med ena gaveln mot gatan. Entrén är
belägen vid ena långsidan och med ett avstånd till trottoaren på 14,5 m.

Fastigheten är kulturmärkt i grön klass, vilket innebär begränsningar vad gäller
förändringar av ursprungsutförandet.
BRF är en liten förening med endast 27 bostadsrätter. Föreningen har som
målsättning att uppfylla de krav och ansvar som kulturmärkningen innebär.
Trappan till entrédörren har tre trappsteg med räcke på ena sidan. Ytterdörren har
automatisk öppnare och svänger upp från vänster till höger vilket gör det opraktiskt
att ha räcke på den sidan. I den invändiga entréhallen finns ytterligare fem trappsteg
innan man når hissen, också här med räcke på ena sidan.
Föreningen mottog en bostadsanpassningsansökan 2015 gällande placering av
utomhusrullator. Styrelsen enades då tillsammans med den ansökande att bästa
placeringen var bakom trappan där den stod skyddad av balkong ovanför och inte
syntes från gatan och på Bostadsrättsföreningens initiativ togs det bort buskar och
anlades plattor.

Detta har fungerat bra fram till hösten 2018 för den ansökande, som kunde
självständigt lämna fastigheten. Efter ny bedömning av kommunen hänvisades den
ansökande att placera direkt anslutning till trappräcket vid entré, vilket styrelsen
ansåg inte vara optimalt. Detta då föreningen har fler äldre boende i huset och den
ställda platsen för rullatorn utgör ett hinder för att nå räcket och
uppmanade därför anmälande att åter vända sig till kommunen för en ny bedömning
av bostadsanpassningsbidrag

Den nya bostadsanpassningsbedömningen är nu gjord, i handlingen till föreningen
för medgivande finns angivet för bl.a. sitthiss för trappan i den inre entrén och
anpassning för den yttre trappan, men utan precisering hur det ska utföras. Med
tanke på de praktiska och tekniska svårigheterna att åstadkomma detta blev
styrelsens svar på ansökan att vi ville se ett förslag på utförandet innan ställning till
medgivande kunde ges.

En ytterligare försvårande faktor just nu är att fastigheten kommer att påbörja en
totalrenovering av samtliga balkonger, tvingande åtgärd, omläggning av tak och
renovering av fasaden. Detta innebär att alla fasader kommer att vara omgivna av
byggställningar under c:a ½ år.

Bostadsrättsföreningen bestrider bestämt att vi avslagit ansökan. Styrelsen har bett
om underlag till ansökan då vi anser att den inte är komplett. Vi är fullt beredda att
medverka och har en positiv inställning till ansökan, men att styrelsen måste ha ett
korrekt underlag med förslag till praktiska lösningar inför bedömningen och att det
inte strider mot husets kulturmärkning.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/bostadsrattsforeningen_linden_stockholm_2020-01-31

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Tidigare anmälan: Avsaknad av övergångsställe i Olofström över riksväg 15, Olofström 2019-12-20