Den ekonomiska politken i Sverige, 2018-11-16

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
I Sverige av den ekonomiska politken
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-11-16 (Anmälningsdatum: 2018-11-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det borde prövas mot CRPD (funktionshinderkonventionen) om det är förenligt med denna att personer med funktionsnedsättning som av myndigheterna bedöms inte ha arbetsförmåga och då fått sjukersättning tillsvidare (förtidspension) ska beskattas hårdare än de som av myndigheterna inte bedöms ha arbetsförmåga pga av ålder. Jag upplever det som ekonomisk förtryck. av personer med funktionsnedsättning. Det jag vill pröva är om politiken med skilda skattesatser för ålders och förtidspension är förenlig med CRPD, Enligt min bedömning är följande artiklar tillämpliga: Artikel 19 om rätten att leva som andra, Artikel 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet och kanske även Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Då frysningen av våra inkomster den senaste 10 åren motiveras med att det ska löna sig att arbeta bestraffas vi med funktionsnedsättning för vår arbetsoförmåga med sänkt ersättning och högre skatt. Att artikel 19 och 28 bryts bevisas enligt mig av Riksförbundet FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom”. Höjs inte takhyran i bostadstillägget snart så kommer alla funktionsnedsatta med garantinivån att bli hemlösa. Hur utvecklingen ser ut med nivåerna i sjukersättningen bevisas av http://www.publicnews.se/sjuka-far-knappt-39-procent-av-genomsnittslonen-i-sjukersattning/

DEN skatt jag vill ha prövad är ”funkisskatten” som är mellanskillnaden mellan skatt för lön och sjukersättning tillsvidare kolumn 1 och 4
Skattetabell 34 2018 har används!
för den som har 9 000kr / månad är funkisskatten 732 kr i månaden
för den som har 10 000 /månad är funkisskatten 764 kr i månaden
för den som har 12 000 /månad är funkisskatten 890 kr i månaden
för den som har 14 000 /månad är funkisskatten 1 012 kr i månaden.

Eftersom sjukersättning tillsvidare eller aktivitetsersättning är en ersättning man beviljas just för att man bedöms inte kunna tillföra något på arbetsmarknaden så är en högre skatt på den med motivet att det ska löna sig att arbeta just en bestraffning av oförmågan att göra just det . Det förtydligas ytterligare av att den som pga hög ålder inte förväntas arbeta också har en lägre skatt.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/i_sverige_av_den_ekonomiska_politken_2018-11-16

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Färdtjänsten i Stockholm 2018-11-21
Tidigare anmälan: Kalix kommun, grundskola. 2018-10-29