Kalix kommun, grundskola. 2018-10-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kalix kommun, Sangis grundskola
Gatuadress:
skolvägen 1
Postnummer och ort:
95272
Kommun:
Kalix
karta/gps:
https://www.google.se/maps/@65.8651986,23.5055096,19z
Datum för händelsen:
2018-10-29 (Anmälningsdatum: 2018-11-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Barnet är autistiskt, högfungerande, han har försökt smälta in i skolan, varit duktig och glad i skolan. Han har hållit ihop och rasat samman när han kommit hem av utmattning. Vi föräldrar har förmedlat barnets mående och tryckt på för att barnet ska få rätt stöd i skolan, vilket skolan tolkat som att vi endast är negativa. De har tolkat barnets svårigheter i olika situationer som dålig uppfostran och brister i hemmet. Vi föräldrar har stått maktlösa att påverka barnets fysiska skolmiljö samt lärmiljön. Barnet har svårt med intryck och kan ej orientera sig i en miljö med olika intryck, allt blir till ett brus, vilket orsakat barnet hög stress i skolan. Detta har skolan tolkat som ovilja och trötthet hos barnet. Skolan har satt in rad olika anpassningar för barnet, vilket barnet upplevt som utpekande ex han har fått gå ut från klassrummet för återhämtning, för genomgång av schema, för arbete i liten grupp, för att arbeta enskilt. Detta har skapat en stress för barnet delvis för utpekandet och delvis för att han upplevt dessa avbrott som schemaavvikande. Barnet har stort behov av struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Dessa avbrott har orsakat honom en oförutsägbar och ostrukturerad skoldag. Alla dagar har sett olika ut för honom. Detta har lett till att barnet allt oftare blivit fysiskt sjuk av sin skolmiljö, vilket i sin tur lett till problematisk skolfrånvaro, samt att han ej nått kunskapskraven för åk 3, vilket i sin tur skolan tolkat som att ”Vårdnadshavarna håller barnet hemma”. Barnet har utvecklat en rad olika psykiska störningar till följd av bristande stöd i skolmiljön och lärmiljön så som, ätsvårigheter, sömnsvårigheter, ångest, depression, trikotillomani, social fobi. Skolan har beslutat vid två tillfällen att barnet skall få enskild undervisning och anpassad studiegång ett par timmar per dag. Detta anser vi är att beröva barnet rätten till likvärdig utbildning, skolan har erbjudit en rad olika anpassningar utformade efter skolans möjligheter/resurser vilket barnet tvingats anpassa sig efter, vilket då lett till den situation vi är idag att barnet ej längre klarade av att gå till skolan. Barnet har tillfälligt bytt skola där han idag erbjuds det stöd han behöver och klarar av att delta i undervisning, han känner sig ej utpekad och har sagt att ” i den här skolan är alla lika olika” ”i min gamla skola var jag den enda olika”. Vi anser att pga okunskap och egna tolkningar har skolan orsakat barnet onödigt lidande och berövat honom värdefulla skolår samt förlorad fritid då barnet pga av utmattning ej orkat med att leka med vänner eller delta i fritidsaktiviteter. All tid efter skolan har gått åt till att återhämta sig för en ny skoldag. Vi har full förståelse för att det kan vara svårt att förstå osynliga funktionsnedsättningar, men vi vill med denna anmälan trycka på för vikten av samarbete och lyhördhet när det gäller dessa osynliga funktionsnedsättningar, att inte fler barn ska berövas sin barndom pga okunskap hos enskilda pedagoger och rektorer. Vi har försökt nå skolchefen och huvudmannen, men då kunskapen är så låg har vi ej lyckats.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/kalix_kommun_grundskola_2018-10-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Den ekonomiska politken i Sverige 2018-11-16
Tidigare anmälan: Swedavia långtidsparkering P1 (Arlanda), 2018-11-09