Swedavia långtidsparkering P1 (Arlanda), , 2018-03-22

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sigtuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Swedavia långtidsparkering P1 (Arlanda)
Webbadress:
https://www.swedavia.se/arlanda/
Gatuadress:
Stockholm Arlanda Flygplats
Postnummer och ort:
Kommun:
Sigtuna
Datum för händelsen:
2018-03-22 (Anmälningsdatum: 2018-11-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid ankomst till Swedavias långtidsparkering P1 vid Arlanda ska förbetald avgift avläsas genom att mobiltelefonens QR-kod hålls upp mot apparaten vid infartsbommen. QR-kodavläsarens både ovanligt låga samt infällda placering (jämfört med höjd på en normalhög bils sidoruta) gör det onödigt svårt att hålla mobilen under avläsaren även för en bilförare utan handikapp. För en förare med funktionshinder i vänster arm innebär det att det är omöjligt att nå avläsaren utan assistans av en medresenär. Förarens medresenär fick följaktligen stiga ur bilen för att gå runt och läsa av koden, varvid vederbörande oturligt nog fick bommen i huvudet, den träffade strax ovanför vänster öga och sårets storlek gjorde att det behövde sys på akuten.

Att avläsarens placering var ett återkommande problem intygades både av den bil vid bommen bredvid som också hade problem med att läsa av sin biljett, liksom av den manliga vakt som var i tjänst och som kom till platsen då olyckan inträffat och som medgav att det var ett välkänt problem att det var svårt att läsa av biljetten vid in- och utfartsbommen samt att han skulle rapportera händelsen.

En utförlig redogörelse av vad som inträffat skickades kort efter händelsen till Swedavia, och kom att besvaras av XX, skadereglerare på Swedavia Airports. Den vakt som vid tillfället patrullerade området åt Swedavias räkning gick tydligen inte att hitta enligt Swedavia (?) , någon rapport av händelsen hade heller ej kommit till deras kännedom och efter en artighetsfras om att de beklagade det inträffade så bollades ärendet och all vidare kontakt över till deras försäkringsgivare AIG att bedöma huruvida Swedavia bär något ansvar. AIGs svar, behäftat med ett antal felaktigheter, var naturligtvis att Swedavia inte kan hållas ansvariga. Som svar på åberopandet att utrustningen ej var handikappanpassad så blev svaret enbart att ”utrustningen var inte defekt, och står i linje med den utrustning som används i branschen”.

Att alla i vårt samhälle, i den utsträckning detta är möjligt, ska ha tillträde till en samhällsfunktion som Arlanda, vår största internationella flygplats med tillhörande parkering, borde vara en självklarhet. P1 långtid är en av Swedavia nyanlagd parkering som togs i bruk så sent som i oktober 2017. I detta fall skulle problemet kunnat åtgärdas med relativt enkla medel. Istället valde man att ignorera det inträffade, inte kommentera de brister i utrustningen som åberopats, inte heller ett ord om att utrustningen skulle ses över… Ett agerande som i mitt tycke är både förvånande och ovärdigt ett stort statligt bolag som Swedavia !

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sigtuna kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/swedavia_langtidsparkering_p_stockholm_arlanda_flygplats_2018-03-22

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Kalix kommun, grundskola. 2018-10-29
Tidigare anmälan:
Lunbybadet, Göteborg 2018-10-17