Kulturbolaget, Malmö, 2021-12-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kulturbolaget
Gatuadress:
Friisgatan 26
Postnummer och ort:
21153 Malmö
Kommun:
Malmö stad
Datum för händelsen:
2021-12-25 (Anmälningsdatum: 2021-12-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
allergi

Beskrivning av diskrimineringen:

Hej,

Lördag 25 december möttes jag av en anmärkningsvärd händelse vid ingången till Kulturbolaget. Jag har medicinska undantag från kravet på vaccinpass enligt rådande restriktioner. Jag visade upp det medicinska undantaget, formulerat och underskrivet av en läkare, för vakten i fråga som endast reagerade med att ifrågasätta min situation. Vakten ifråga påstod att jag lika gärna kunde ha förfalskat handlingen och försökte förhöra mig angående min sjukdomshistorik, trots att denna väldigt tydligt var beskriven i den medicinska handlingen. Därefter blev jag avvisad från platsen.

Medicinska undantag gäller för vaccinationsbevis. Jag bifogar gärna beviset på mitt medicinska undantag samt information om vakten ifråga.

Jag hänvisar till följande stycke från Socialdepartamentets dokument ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd” :

”Anordnaren eller verksamhetsutövaren bör kunna förvissa sig om en persons medicinska skäl till varför han eller hon inte vaccinerat sig mot covid-19 genom att personen visar upp t.ex. ett intyg ut- färdat av en läkare eller en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal i vilken det intygas att personen avråds från att vaccineras på grund av medicinska skäl. Som framgår ovan är det med största sannolikhet mycket få personer som kommer att omfattas av undantaget. I denna promemoria görs även bedömningen att det inte finns skäl att ställa några formkrav på en sådan handling. Avsikten med förslaget är t.ex. inte att anordnaren eller verksamhetsutövaren ska avgöra vad som är ett medicinskt godtagbart skäl och att den medicinska åkomman av den anledningen måste framgå av intyget. Risken för att det framställs förfalskade läkarintyg, som kan för- anleda straffansvar, bedöms inte heller öka i någon nämnvärd om- fattning av att dessa känsliga personuppgifter inte behöver framgå av intyget.”

Jag uppfyllde dessa krav men trots detta nekades jag inträde.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/kulturbolaget_friisgatan_malmo_2021-12-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Budda Khan Teppanyaki, Solna 2021-12-31
Tidigare anmälan: Stureplansvårdcentral, Stockholm 2021-12-07