Länstrafiken i jämtlands län, Östersund, 2021-10-22

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Länstrafiken i jämtlands län
Gatuadress:
Hamngatan 14
Postnummer och ort:
83134 Östersund
Kommun:
Datum för händelsen:
2021-10-22 (Anmälningsdatum: 2021-10-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Vår 11-årige son har AMC (Arthrogryposis Multiplex Congenita), som för hans del innebär stela leder och avsaknad av vissa muskler i skuldror, armar och händer. Detta är en sällsynt diagnos, vilket innebär behov av adekvat specialistvård som inte finns i norra Sverige. Detta betyder i sin tur att han tillsammans med vårdnadshavare årligen måste resa till Göteborg, där det finns ett specialistteam med bland annat läkare, för uppföljning och vårdplanering. Detta är vård som han har rätt till enligt regionens beslut, men på grund av en ny regel måste resan åtminstone initialt betalas av vårdnadshavare, som först efter att resan genomförts kan ansöka om att få kostnaden ersatt. Vårdnadshavare måste således lägga ut för hela beloppet samtidigt som det inte finns någon garanti för att kostnaden faktiskt kommer att ersättas. Då vi inte har möjlighet att lägga ut för hela resekostnaden, som i det aktuella fallet uppgår till ungefär 13000 kronor, får det till följd att vår son hindras att erhålla den vård han utifrån sitt funktionshinder är berättigad till.
Vår ekonomiska situation påverkas bland annat av begränsad möjlighet till lönearbete, då funktionshindret föranleder mer hjälpbehov än vad det utgår ersättning för. Dessutom leder en vårdresa till merkostnader för måltider på restauranger/ snabbmatsrestauranger som vi inte skulle haft annars och som vi får bekosta själva, vilket ytterligare begränsar våra möjligheter att göra utlägg för resekostnader. Detta faktum med begränsade egna resurser kombinerat med krav på att ligga ute med pengar som således inte finns betyder att vårdresan omöjliggörs och vårdbehovet inte kan fullföljas. Detta innebär att vår son utsätts för diskriminering

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/lanstrafiken_i_jamtland_ostersund-hamngatan_2021-10-22

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: McDonalds, Stockholm 2021-11-04
Tidigare anmälan: Östersunds kommun, Östersund 2021-10-24