Malmö Live, Malmö, 2016-11-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Malmö stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Malmö Live
Webbadress:
http://malmolive.se/kontakt
Gatuadress:
Dag Hammarskjölds torg 4
Postnummer och ort:
21118 Malmö
Kommun:
Malmö stad
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2016-11-18 (Anmälningsdatum: 2017-02-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag sitter i rullstol och har en mindre synnedsättning.
Under 17-19 november 2016 hölls Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö Live. De var bl.a. ett antal seminarier om diskriminering p.g.a. funktionsnedsättning … Malmö Lives hemsidan står: “Malmö Live är tillgänglighetsanpassat. Rullstolsplatser till konserter bokas via telefon 040 34 35 00. Samtliga våningsplan har stora och tydliga hissar.”

Tyvärr upplevde jag inte detta så samma sätt, det var ett långt letande efter hissarna av flera av oss i rullstol, tills slut hittade vi att det enbart fanns skyltar precis vid hissarna (ovan), i en så pass stor byggnad där det dessutom finns många personer kan en sittande person knappast se skyltarna men även för stående med bra syn tog det tid att hitta skyltarna, vanligen hittar man även skyltar vid t.ex. trapporna.

Hissarna var inte heller särskilt stora, då det knappt finns plats för två manuell rullstolar och två stående personer.
Det finns även ett antal markeringar i golvet för synskadade av vilket ett lede rakt in i ingenstans (en pelare).

Att ta sig till och från parkeringsgaraget var också problematisk, då jag behövde ta stora omvägar … och när jag skulle därifrån kunde jag inte betala då jag varken kunde mata in parkeringskortet, eller når knapparna/skärmen ovan.

Se även bifogade PDF med bilder.

Så det verkar som det fanns en kunskapsbrist kring helhetssynen och bredden av vad som är ”full tillgänglighet” redan i planeringsläget, då kunde man har byggt betydligt mera inkluderande än det är idag.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Malmö stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2017-05-16

Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Malmö stad
Stadsbyggnadskontoret

Beslut
Enligt stadsbyggnadskontorets uppdrag avslutas ärendet, utredning angående utredning angående enkelt avhjälpta hinder, avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom fastheten BENMÖLLAN 3 (Malmö Live), inom Malmö kommun.
Ärendet

Vid projektering och byggandet av Malmö Live har en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, gjord bedömningen at byggnationen uppfyller de krav man enligt lagstiftningen kan ställa och den sakkunniges bedömning har legat till grund för utfärdande av slutbesked och ärende bedöms som avslutat ur myndighetssynpunkt.
Trots att man haft en certifierad sakkunnig i projektet upplevs det so matt det finns brister i tillgängligheten som behöver åtgärdas för at förhindra olycksfall.
Motivering

Mot bakgrunden av ovan anfört avslutas ärendet från vidare handläggning.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/malmo_live-malmo-dag_hammarskjolds_torg_2016-11-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Fysiokliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm 2017-02-14
Tidigare anmälan: SL Tunnelbana, bristande säkerhet och kontakt möjligheter, Stockholm 2017-02-12