Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Johanneshov, 2017-07-28

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Webbadress:
http://www.mtm.se
Gatuadress:
Box 5113
Postnummer och ort:
12117 Johanneshov
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-07-28 (Anmälningsdatum: 2017-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Under många år har jag gång på gång skickat klagomål till MTM (Myndigheten För tillgängliga Medier). Jag har även ringt dem och vid ett tillfälle till och med besökt dem. Det besöket skedde när verksamheten fortfarande låg i Enskede och hette Tal- och punktskriftsbiblioteket. Vid mitt besök visade jag dem vilka brister och fel jag hittat i en bok som jag förtillfället läste.

Felen har dykt upp i skönlitteratur, kurslitteratur och i de så kallade ”ersättningstidningar” som MTM ger ut. En hel del av min korrespondens angående klagomålen finns bevarad i e-postbrev.

Nu senast har en bok som ingår i min kurslitteratur innehållit så många korrekturfel att jag blivit tvungen att skicka tillbaka den till MTM. Min anmälan gäller det här tillfället i synnerhet men även problemet med dålig kvalitet på punktskriften i allmänhet.

Jag hoppas att DO går vidare med mitt ärende eftersom det är principiellt viktigt. Bristande tillgänglighet gäller inte enbart trösklar och trappor utan kan även handla om tillgången till information och litteratur. Som punktskriftsläsare är jag helt beroende av MTM. Det är de som ansvarar för produktionen av biblioteksböcker i punktskrift, ersättningstidningar och kurslitteratur. De har en monopolställning och därmed ett stort ansvar. Jag som punktskriftsläsare är helt utlämnad till dem och kan inte välja en annan producent av min kurslitteratur, låneböcker eller ersättningstidningar.

Här följer en redogörelse för det som har hänt närmast i tid och det som min anmälan i huvudsak gäller:

När jag skulle börja plugga till en tenta upptäckte jag snart att boken Villkorat vuxenskap av Veronica Lövgren innehöll så många fel och konstigheter att jag inte skulle kunna läsa boken. Bokern är i punktskrift producerad 2015 för MTM av EMB Konsult AB.

Jag kontaktade MTM om detta via e-post o slutet av juli och två veckor senare hade jag en ny bok i min hand. Att oplanerat bli utan kurslitteratur i två veckor är oacceptabelt. Vi får se vilka konsekvenser det här får för mig. I skrivande stund vet jag inte om jag kommer att hinna bli klar med min hemtenta på grund av den oläsliga boken.

Förutom att den här typen av incidenter i sig innebär problem för studenter som läser punktskrift, skapar det en oro inför fortsatta studier. Att studera med synnedsättning är tufft nog. Att inte kunna räkna med att kurslitteraturen går att läsa lägger sten på börda.

Jag anser att jag inte har fått samma möjligheter att studera som mina kurskamrater på grund av MTM:s slarv. Och jag vill att DO utreder om det kan betraktas som diskriminering enligt nuvarande lagstiftning.

Här nedan klistrar jag in exempel på fel och problem med boken. Jag kommer även att skicka själva pappersboken till DO.

Boken är i punktskrift indelad i tio volymer. Det är den första volymen jag har läst i. Jag har läst till och med sidan 11, (svartskriftssidan).

Eftersom det tar lång tid att i detalj skriva ner alla fel har jag här enbart koncentrerat mig på de första fyra sidorna. Jag har därefter satt gem på ett par sidor där det förekommer fel. På många ställen, men långt ifrån alla där det finns fel och konstigheter, har jag markerat med en penna.

Generellt kan man säga att radavstånden då och då blir alltför små. Det gör att bokstäverna smälter in i varandra. Ibland är punktskriften printad på ett sådant sätt så att man får känslan av att någon har dragit i papperet för att rätta till det. Texten hamnar inte på raka linjer utan snett. På många ställen finns ”ströpunkter” som kan dyka up i vänstermarginalen eller lite varstans. Det är en slags skräptecken.

Många bokstäver har antingen fått en punkt för mycket eller en punkt för lite. Detta leder till att helt nya tecken bildas.

Vissa ord har skrivits ihop, andra har delats upp med mellanslag.

Exempel på fel
Fakultetsopponent: (en punkt för mycket på e, vilket skapar ett helt nytt tecken): står på bokomslagets insida.

Sammanhang: (ordets andra a kletar ihop med bokstäver på raden ovanför): Står på sidan II i innehållsförteckningen.

Utsmetade punkter i vänsterparentesen längst ner på samma sida.

Mågot: (sidan III i innehållsförteckningen)

Åndra: (sidan IV i innehållsförteckningen)

Trean i siffran 37 har blivit som et bakvänt m (sidan IV) i innehållsförteckningen)

Bokstaven ”i” i livslopp har fått en extra punkt, visserligen svag, men förvirrar och skapar ett nytt tecken: (sidan IV i innehållsförteckningen).

Kön,till (ihopskrivna ord och skiljetecken på sidan IV i innehållsförteckningen)

T i ”frivillighet” har fått en extra punkt. Visserligen svag, men försvårar läsning, förvirrande. (sidan VI i innehållsförteckningen).

En extra punkt på a:et i ”konfidentialitet” /sidan VI i innehållsförteckningen)

En extra punkt på n:et i ”igenkännnbarhet”. (sidan VI i innehållsförteckningen)

Extra punkt mellan orden ”transkriptioner” och ”och”. (sidan VI i innehållsförteckningen).

”Videopnspelningar”: (sidan VI i innehållsförteckningen)

”analytisk” och ”interaktion” står på olika rader men radavståndet är för litet så orden flyter ihop.

”Osäkerhet” och ”ambivalens” står på olika rader,men för litet radavstånd gör att orden flyter ihop. (sidan VIII i innehålsförteckningen).

Många skräppunkter finns i vänstermarginalen och på andra ställen på sidan X i innehålsförteckningen.

Mellan ”åldersideal,” och ”konsumtionskultur” finns flera skräptecken. (sidan X i innehållsförteckningen)

Förhandlbt (sidan X i innehållsförteckningen)

Inskrnnkt (sidan X i innehållsförteckningen)

Bindestrecket i ”oförutsägbara” ser ut som en högerparentes. (sidan X i innehållsförteckningen)

R:et i ”erfaret” är utsmetat vilket försvårar läsning (sidan XI i innehålsförteckningen)

En punkt i M på ”dem” är mycket suddig, vilket gör att det ser ut som et n (sidan XI i innehållsförteckningen)

R:et i fria har en otydlig punkt vilket gör det svårläst. (sidan XI i innehållsförteckningen)

A:et i internaliserad har fått en suddig punkt för mycket (sidan XII)

Extra punkt framför ordet ”mellan” (sidan XII)

Kontrrll (sidan Xii)

”Rättighethr” är inte bara felstavat utan har en extra suddig punkt över det första r:et: (sidan XII)

Det finns många suddiga extra punkter här och var på sidan XII

”inom” har en för svag punkt i m:et så att det bildar ordet ”inon”: (sidan XII)

”Institu!ions”. (sidan 2)

”workling”: (sidan 4)

Frr: (sidan 4)

Rogic: (sidan 4)

Contredictions: (sidan 4)
Olligation: (sidan 4)

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/myndigheten_for_tillgangliga_medier_johanneshov-box_2017-07-28

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Huddinge Pizzabutik, Huddinge 2017-09-10
Tidigare anmälan: Swedbank Örebro, Drottninggatan 18B, 70210 Örebro 2017-06-24