X-trafik, Söderhamn, 2017-04-10

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
X-trafik
Webbadress:
http://www.x-trafik.se
Gatuadress:
Köpmangatan 3
Postnummer och ort:
82623 Söderhamn
Kommun:
Ockelbo
Datum för händelsen:
2017-04-10 (Anmälningsdatum: 2017-04-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Kognitiv funktionsnedsättning
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag gjorde redan en anmälan till DO, innan jag fick veta att anmälningstjänsten finns. Jag vill ändå skicka anmälan till er så att det som jag beskriver här kan uppmärksammas på fler sätt. 2017-04-07 fick jag ett bekräftelsemejl från DO, där det framgick att min anmälan hade inkommit. Diarienumret för anmälan är ANM 2017/684.

Jag är blind på grund av för tidig födsel. På grund av den tidiga födseln har jag också en hjärnskada som heter CVI (cerebral visual impairment). Den här hjärnskadan gör att jag har stora orienteringssvårigheter, även i jämförelse med andra blinda personer. Eftersom nervbanorna som styr orientering och avståndsbedömning är skadade har jag jättesvårt att memorera en mental karta över ett område. Därför har jag också svårt att hitta i min egen lägenhet. (Se bifogat läkarutlåtande för mer information om mitt hälsotillstånd). Mina funktionshinder gör att jag inte på egen hand kan ta mig till platser utanför mitt hem. När jag ska handla mat, motionera eller göra andra vardagsärenden i centrala Ockelbo får jag hjälp av personal från kommunen. Om jag behöver ta mig hemifrån vid tillfällen då jag inte får stöd av kommunens personal måste jag få hjälp på något annat sätt. Därför har jag färdtjänst. OBS det finns olika typer av färdtjänst. Den färdtjänst som jag syftar på i den här anmälan är kommunalt subvensionerade taxiresor. Jag har nyligen flyttat till Ockelbo. Jag fick tillstånd till färdtjänst i slutet av mars i år. Mitt problem är att jag inte får använda färdtjänst för att åka mellan Ockelbo och en annan kommun. Om jag exempelvis behöver uträtta något i Gävle (grannkommun till Ockelbo) är det meningen att jag ska åka färdtjänst till en hållplats i Ockelbo, använda kollektivtrafik för att komma till en hållplats i Gävle, och slutligen göra en ny färdtjänstresa från hållplatsen i Gävle till min slutdestination. I samband med färdtjänst har jag rätt att få hjälp av färdtjänstchauffören till hållplatsen/spåret som bussen/tåget förväntas avgå ifrån. Men i en färdtjänstinsats ingår det inte att chauffören ska vara på plats när bussen/tåget har kommit, för att hjälpa resenären att komma ombord/stiga av. För att beskriva vad det här innebär för mig börjar jag med att ge en bild av mina behov vid kollektivtrafik. Jag exemplifierar med tågresor, men det här gäller förstås också om jag åker buss.

Om jag står vid ett järnvägsspår så vet jag inte var på spåret som tåget stannar. Om jag reser på egen hand är det i praktiken omöjligt för mig att hinna fram till tågets rätta position innan det börjar köra. Om jag inte tar det lugnt och känner efter noga med käppen när jag är på en perrong finns det risk för att jag ramlar ner på spåret. Om jag på något sätt skulle lyckas komma på ett tåg så kan jag inte veta om det är rätt tåg – när man åker kollektivtrafik får man räkna med att tidsschemat inte alltid kan efterlevas. Ibland händer det också att det, med några minuters varsel, bestäms att ett tåg ska komma in på ett annat spår än vad som var planerat. Det finns också mycket som kan hända om jag är ombord på ett tåg utan någon som hjälper mig. Ibland händer det att konduktören glömmer, eller inte hinner, hjälpa mig av tåget. För att då vara relativt säker på att jag ska hinna av tåget måste jag börja ta mig ut ur tåget när det fortfarande rör sig. Så gör förstås de flesta. Men eftersom jag inte ser, och inte har någon överblick över den sista biten av färdvägen, blir jag oförberedd på inbromsningar, svängar och fartökningar. Och om jag skulle börja tappa balansen vet jag inte var jag skulle kunna ta emot mig för att undvika att ramla. Så här kan det också bli oom jag precis har gått på ett tåg, och håller på att leta efter en sittplats. Om det är hög ljudnivå i tåget är det inte säkert att jag uppfattar högtalarutropen. Då blir jag osäker på när jag ska gå av, särskilt om tåget är försenat. Om jag skulle åka buss utan hjälp kan det här bli ett särskilt stort problem, eftersom det ibland inte skiljer sig mer än en eller ett par minuter mellan två hållplatser. Eftersom jag inte vet var på spåret tåget stannar så vet jag inte heller var på perrongen jag befinner mig när jag har klivit av ett tåg. Ibland har jag dessutom inte fått information om, eller lyckats uppfatta, vilket spår tåget skulle komma in på. Om jag inte kan berätta var jag är för den färdtjänstchaufför som ska skjutsa mig vidare så blir det svårt för henne/honom att hitta mig.

Det här innebär att jag, för att kunna använda kollektivtrafik, behöver hjälp vid både påstigning och avstigning. Även nu exemplifierar jag med tågresor, men samma sak gäller förstås också bussresor. För att assistans vid kollektivtrafik ska fungera krävs det att jag får hjälp av en ledsagare som är förtrogen med den aktuella stationen. Det är nämligen viktigt att han/hon snabbt kan hitta mig/visa mig till rätta, om något oförutsett skulle uppstå innan tåget ska avgå eller efter att jag har klivit av tåget. Det är också viktigt att det finns bestämda rutiner för hur man ser till att en annan person kallas in om den ordinarie ledsagaren skulle bli sjuk eller få förhinder av någon annan anledning. Det måste också finnas rutiner för hur man ska gå till väga för att kunna tillhandahålla ledsagningen även om det uppstår förseningar. En annan viktig förutsättning är att stationsledsagaren måste kommunicera med personalen på tåget, så att jag får hjälp med att hitta till/från en sittplats. Om en stationsledsagare skulle följa med in i tåget finns det risk att han/hon inte skulle hinna ta sig av tåget innan det lämnar stationen.

För att återknyta till min helhetssituation vill jag i det här skedet göra en sammanfattning. På grund av begränsningar i mitt färdtjänsttillstånd måste jag använda kollektivtrafik om jag behöver ta mig mellan Ockelbo och en grannkommun. En förutsättning för att jag ska kunna använda kollektivtrafik är att jag får hjälp vid både påstigning och avstigning. För att den här servicen ska kunna utföras så måste jag få hjälp av sakkunnig personal. Nu förhåller det sig så att det inte erbjuds någon ledsagning vid kollektivtrafiken i Ockelbo – varken vid bussresor eller tågresor. Eftersom jag inte kan ta mig från Ockelbo med kollektivtrafik, och inte heller får åka ut ur Ockelbo med färdtjänst, kan jag inte ta mig ut ur kommunen. Den här situationen drabbar mig, och kanske många andra, väldigt hårt – både kortsiktigt och långsiktigt. Det här är sådant som jag inte kan göra, eller bara kan göra i liten omfattning, för att jag inte har möjlighet att ta mig ut ur Ockelbo:
Jag kan inte delta vid viktiga möten/myndighetskontakter, inte göra bankärenden, inte handla viktiga saker till hushållet, inte utföra föreningsuppdrag, inte vara med på fritidsaktiviteter, inte ta del av det kulturella livet, inte hälsa på släktingar och vänner, inte göra semesterresor, inte vara med på sammankomster så som dop, brölopp, begravningar, födelsedagskalas och firande av högtider, och jag kan inte heller besöka någon som blir inlagd på sjukhus. Det undantaget som finns är egen sjukvård. Vid sjukvård har jag rätt till sjukresor, och då gäller ett annat regelverk.
I bland annat Gävle och Sandviken, som är grannkommuner till Ockelbo, finns det åtminstone ledsagning vid tågtrafik. Så om jag skulle få använda färdtjänst för att ta mig till en grannkommun, så skulle jag åtminstone kunna använda tågtrafik för att vid behov ta mig till andra delar av Sverige.

I Region Gävleborg samordnas kollektivtrafiken av ett bolag som heter X-trafik. X-trafik är den aktör som ansvarar för ledsagning vid kollektivtrafik i regionen. Det är också X-trafik som ansvarar för färdtjänsten i Ockelbo kommun. Jag har förklarat min akuta situation för personalen på X-trafik. Jag har bland annat pratat med en färdtjänsthandläggare (Anna Skanse), en tillgänglighetsansvarig (Ann-Marie Segerholm) och en chef inom färdtjänstområdet (Monica Westlund). Svaren som jag har fått från X-trafiks håll har varit entydiga. All personal därifrån som jag har pratat med har hänvisat mig till kollektivtrafiken i kommunen. De menar också att det är jag själv som ska se till att jag får den hjälp jag behöver vid kollektivtrafik i Ockelbo, eftersom X-trafik inte erbjuder sådana tjänster i kommunen. Ockelbo kommun har inte resurser för att ordna med ledsagare vid kommunens kollektivtrafik. Jag har inte heller några anhöriga som har möjlighet att lägga ner så mycket av sin fritid som behövs för att agera ledsagare vid kollektivtrafiktransporter. Även det här har jag talat om för X-trafiks personal. Men om jag kan få hjälp vid resor med kollektivtrafik, eller om jag inte kan få det, är ointressant för dem. Det spelar heller ingen roll hur viktiga mina resor är – varken för mig själv eller för andra. De låter mig inte under några omständigheter använda färdtjänst för att ta mig mellan Ockelbo och en grannkommun. Jag har vänt mig till Ockelbo kommun för att be dem ordna upp min situation. Jag har bland annat pratat med en person som arbetar med färdtjänstfrågor i Ockelbo kommun (Carita Carter). Från kommunens håll vill man komma till rätta med min situation. Men man kan inte göra något eftersom det är X-trafik som beslutar när det gäller färdtjänstärenden i Ockelbo kommun. Jag fick tillstånd till färdtjänst i Ockelbo kommun 2017-03-21. Några dagar därpå började jag resonera med X-trafik för att försöka få dem att förstå min situation. Sedan dess har jag ringt och mejlat fram och tillbaka med både X-trafik och Ockelbo kommun. De som jag har pratat med på kommunen har som sagt försökt hjälpa mig, men har inte kunnat göra det eftersom det är X-trafik som äger frågan.

X-trafik känner till min situation, men gör inget åt den trots att de både har möjlighet och skyldighet till det. I lagen om färdtjänst (lag 1997:736), femte paragrafen, står det bland annat följande:
”Har en kommun överlåtit sina uppgifter till en regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar myndigheten, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst
anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. …”

Eftersom X-trafik inte tillhandahåller ledsagning vid kollektivtrafik i Ockelbo kommun anser jag att jag tveklöst har särskilda skäl till att få använda färdtjänst för att ta mig mellan Ockelbo och en annan kommun. Vilket jag har beskrivit tidigare krävs det mycket kunskap och noggrann planering för att utföra fungerande ledsagning vid kollektivtrafik. Det räcker inte att det finns personer som kan hjälpa mig vid det aktuella ledsagningstillfället. Det måste som sagt också finnas reservplaner att ta till om någon ledsagare får förhinder eller om det uppstår förseningar. Mot bakgrund av det här ser jag det både som orimligt och olämpligt att den här servicen ska utföras av privatpersoner eller kommunalt anställd personal, som varken har den tid eller den kunskap som krävs.

Jag ser X-trafiks agerande som ett klart fall av diskriminering. Personer utan funktionsnedsättningar kan obehindrat använda kollektivtrafiken i Ockelbo. Personer som på grund av funktionsnedsättning är beroende av assistans vid resor i Ockelbo med kollektivtrafik ges inte samma möjlighet till obehindrat resande. Den här missgynnande situationen kan enkelt avhjälpas med färdtjänsttillstånd som tillåter resor mellan Ockelbo och grannkommuner.
Jag har inspelningar av telefonsamtal med personal på X-trafik. De här samtalen bevisar vilka regler som gäller för mitt färdtjänsttillstånd. Samtalen bevisar också att X-trafik känner till min situation, och att de inte gör något åt den. Jag ringde till er på DO, och fick besked att jag skulle vänta med att lämna in inspelningar tills ni eventuellt hör av er och frågar efter dem.

Uppföljning till denna anmälan, 2017-06-20

Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

OBS Den här kompletteringen har redan skickats till DO och till X-trafik.

Nya förutsättningar

Från och med 2017-06-01 har X-trafik börjat tillhandahålla ledsagning i samband med tågresor, även i Ockelbo kommun. Det här är givetvis ett steg i rätt riktning. Men Jag är tyvärr fortfarande beroende av färdtjänst (subvensionerade taxiresor) för att kunna utföra viktiga ärenden/vara med på fritidsaktiviteter utanför Ockelbo kommun. Det här är en redogörelse för min nuvarande situation.

Eftersom den ledsagning som X-trafik tillhandahåller enbart kommer att erbjudas i samband med tågtrafik kommer jag inte att kunna utnyttja de bussförbindelser som finns mellan Ockelbo och andra kommuner. Om jag ska göra en tågresa måste jag beställa färdtjänstresan till stationen så att jag är framme vid mötesplatsen där ledsagaren ska hämta mig, minst en kvart innan tåget avgår. Det här beror på att jag måste ha tid att komma i kontakt med min ledsagare i så pass god tid att han/hon hinner leta upp mig och hjälpa mig ombord på tåget innan det avgår. När man använder färdtjänst är det osäkert vilket klockslag man får en bil. Därför kan det bli så att jag kan behöva vara på stationen i uppemot en timme innan mitt tåg ska avgå. Samma sak gäller när jag ska använda färdtjänst från ett tåg till själva resmålet. Jag måste åtminstone ha tio minuters marginal från att tåget beräknas komma fram till att min färdtjänstbil går, så att led sagaren hinner leta upp mig och visa mig till mötesplatsen där färdtjänstchauffören ska hämta mig. Allt det här innebär att det är relativt stor sannolikhet att jag behöver ta ett tidigare tåg på ditvägen än vad jag skulle behövt om jag inte hade varit beroende av färdtjänst. Det är förstås lika sannolikt att motsvarande scenario inträffar på hemvägen. Dessutom: Skulle det uppstå förseningar under resvägen så skulle ju allting förskjutas ytterligare. Allt som allt innebär en resa på det sättet, fram och tillbaka mellan exempelvis grannkommunerna Ockelbo och Gävle, fyra färdtjänstresor och två tågresor. Och sannolikheten för att det skulle uppstå försening någonstans på en sådan rutt kan man inte bortse ifrån. Om jag skulle behöva åka på det här sättet måste jag alltså avsätta en hel dag för att kunna utföra ett timslångt ärende i exempelvis Gävle. Och om jag exempelvis ska åka till Sandviken, som inte har tågförbindelse till Ockelbo, måste jag först åka tåg till Gävle, och därefter byta tåg, för att ta mig till Sandviken. OBS Sandviken är också grannkommun till Ockelbo. Om man som icke-färdtjänstanvändare skulle behöva ta dagens tidigaste/senaste tåg för att få tidsschemat att hålla, kanske jag som färdtjänstanvändare inte alls skulle kunna åka om det inte skulle finnas tid/möjlighet för mig att övernatta i samband med resan.

Tre dagar i veckan får jag hjälp av kommunens boendestödspersonal med att utföra viktiga hushållssysslor så som städning, tvätt och matinköp. Dessutom står jag till arbetsmarknadens förfogande på 50 procent (20 timmar i veckan). Så om jag förväntas avsätta en hel dag varje gång jag behöver ta mig någonstans utanför Ockelbo kommer mitt liv helt enkelt inte att fungera. Vilket jag tidigare har klargjort är
jag beroende av att kunna åka utanför Ockelbo för att bland annat kunna sköta myndighetskontakter och uträtta andra nödvändiga ärenden, delta i föreningslivet, vara med på olika fritidsaktiviteter, och besöka anhöriga.

När jag fick veta att X-trafik skulle börja erbjuda ledsagning även i Ockelbo, tog jag reda på vilka förutsättningar som gäller vid X-trafiks ledsagning. Jag hörde av mig till X-trafik, och förklarade varför deras ledsagning inte skulle ge mig det stöd som jag är beroende av. Två veckor senare (2017-06-05) fick jag ett telefonsamtal ifrån en av färdtjänsthandläggarna, som meddelade att mitt färdtjänstbeslut inte skulle förändras på något sätt.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/x-trafik-kopmangatan_soderhamn_2017-04-10

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Sankt Görans sjukhus, Stockholm 2017-05-02
Tidigare anmälan: Västtraffik, Göteborg 2017-03-23