Anmäl diskriminering pga funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen

Välkommen till Anmälningstjänsten!
Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning inom flera områden. Här kan du anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen och bristande tillgänglighet pga ”enkelt avhjälpta hinder” till både DO och kommunala byggnadsnämnder. Läs mer om hur du gör en anmälan i vår information för dig som vill göra en anmälan.

Blankett för anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning..

Bristande tillgänglighet är diskriminering

2015-07-01. För att stärka juridikens ställning bildades 2015 föreningen Med lagen som verktyg. Samma år infördes bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen. För att lagstiftningen ska få effekt krävs rättsfall som visar hur lagen ska tolkas och användas. För det krävs att lagen används av individer och därför behövs föreningen.

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller från och med den 1 januari 2015. Det finns undantag dock. Här nedan ges exempel på nytillkomna formuleringar i lagen.

Diskrimineringslag (2008:567) inkl. Ändringsförfattning 2014:958

4 § …
3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till
– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
– andra omständigheter av betydelse,

12 § Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

12 c § Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte
1. i fråga om bostäder,
2. för privatpersoner,
3. för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare, och
4. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Lag (2014:958).

Anmälningar

3368 anmälningar har inkommit. 3362 av dessa har skickats till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen och visas här.
973 anmälningar har uppföljningar, 629 har en bild eller annat bifogat dokument och 244 har åtgärdats.

De senaste diskrimineringsanmälningar:

Stockholms kommun
Anmälningsdatum: 2015-07-27, Diskrimineringsdatum: 2015-09-19

Sthlms stad har beslutat att stänga av gamla stan och delar av city för bilar den 19:e september.

Glimåkra kyrka
Anmälningsdatum: 2015-07-27, Diskrimineringsdatum: 2015-07-25

Jag kunde inte komma in i kyrkan då ramp saknades. Jag fick be en gående om hjälp med att ta sig in och se om det fanns en ramp att lägga ut.

Maddes cafe, 26131
Anmälningsdatum: 2015-03-24, Diskrimineringsdatum: 2014-08-23

Blev utslängd från cafeet för att jag hade ledarhund med ...

Närhälsan Trollhättan rehabmottagning, Trollhättan
Anmälningsdatum: 2015-02-10, Diskrimineringsdatum: 2015-02-09

För att komma fram till entrén med rullstol måste man passera flera kantstenar som är högre än 7 cm.

universitetssjukhuset örebro (usö)
Anmälningsdatum: 2014-10-23, Diskrimineringsdatum: 2014-10-22

Jag skulle på en föreläsning med min arbetsplats. Den annorndades i örebro läns landstings regi och ägde rum på USÖ, universitetssjukhuset i örebro.

sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 54 | nästa >>