Anmäl diskriminering pga funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen

Välkommen till Anmälningstjänsten!
Svensk lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning inom flera områden. Här kan du anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen och bristande tillgänglighet pga ”enkelt avhjälpta hinder” till både DO och kommunala byggnadsnämnder. Läs mer om hur du gör en anmälan i vår information för dig som vill göra en anmälan.

Blankett för anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning..

Bristande tillgänglighet är diskriminering

2015-07-01. För att stärka juridikens ställning bildades 2015 föreningen Med lagen som verktyg. Samma år infördes bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen. För att lagstiftningen ska få effekt krävs rättsfall som visar hur lagen ska tolkas och användas. För det krävs att lagen används av individer och därför behövs föreningen.

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller från och med den 1 januari 2015. Det finns undantag dock. Här nedan ges exempel på nytillkomna formuleringar i lagen.

Diskrimineringslag (2008:567) inkl. Ändringsförfattning 2014:958

4 § …
3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till
– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
– andra omständigheter av betydelse,

12 § Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

12 c § Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 § första stycket 1 gäller inte
1. i fråga om bostäder,
2. för privatpersoner,
3. för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare, och
4. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Lag (2014:958).

Anmälningar

3381 anmälningar har inkommit. 3372 av dessa har skickats till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen och visas här.
976 anmälningar har uppföljningar, 632 har en bild eller annat bifogat dokument och 244 har åtgärdats.

De senaste diskrimineringsanmälningar:

Fredrika Bremer-gymnasierna, Handen
Anmälningsdatum: 2015-11-30, Diskrimineringsdatum: 2015-10-21

Jag är förälder till min dotter som är född 1996. Min dotter började på Barn- och Fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning,

bild på Speltorsken/DHL ombud, Svedala, 2015-09-17Speltorsken/DHL ombud, Svedala
Anmälningsdatum: 2015-09-18,
Diskrimineringsdatum: 2015-09-17

DHL/Bring använder Speltorsken HB som utlämningsställe för paket som inte kan distribueras med post.

Friskis&Svettis Kungsholmen, S:T Eriksgatan, 11234, Stockholm
Anmälningsdatum: 2015-09-18, Diskrimineringsdatum: 2015-09-17

Jag avsåg att träna på Friskis&Svettis Kungsholmen som ligger helt nära min arbetsplats.

Stockholms stad,
Anmälningsdatum: 2015-09-16, Diskrimineringsdatum: 2015-09-15

Lördagen den 19 september kommer hela City och Gamla Stan att stängas av helt för biltrafik under ett dygn.

bild på Österleden, Ystad, 2015-08-31Österleden, Ystad
Anmälningsdatum: 2015-08-31,
Diskrimineringsdatum: 2015-08-31

Österleden i Ystad är både gång och cykelväg. Hela österleden är kantat med hästkastanjer som har enorma rötter som växer upp i asfalten och hindrar människor,

sida | s. 1 | s. 2 | s. 3 | s. 4 | s. 54 | nästa sida >>