Stenstans bageri, Sundsvall, 2012-07-10


Anmälningsdatum: 2012-07-10, Diskrimineringsdatum: 2012-07-10

Inte bara att det är otillgängligt (trappsteg för att komma in, smal dörr).
Det sitter dessutom ett klistermärke på dörren med en överstruken handikappsymbol, dvs likvärdigt med Rullstolar förbjudna. Läs hela anmälan om Stenstans bageri …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stenstans bageri
Gatuadress:
Trädgårdsgatan 22
Postnummer och ort:
85231 Sundsvall
Kommun:
Sundsvall
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2012-07-10 (Anmälningsdatum: 2012-07-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Inte bara att det är otillgängligt (trappsteg för att komma in, smal dörr).
Det sitter dessutom ett klistermärke på dörren med en överstruken handikappsymbol, dvs likvärdigt med Rullstolar förbjudna.

American Texas Pizza, Sundsvall, 2009-09-10


Anmälningsdatum: 2009-09-10, Diskrimineringsdatum: 2009-09-10

Pga ett trappsteg går det ej att komma in med rullstol. Dörröppnare saknas. Detta måste anses vara enkelt avhjälpta hinder.

En kopia av anmälan har sänts till American Texas Pizza. (Uppföljning 2013-01-20) Läs hela anmälan om American Texas Pizza …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
American Texas Pizza
Webbadress:
http://www.americantexaspizza.com/
Gatuadress:
Köpmangatan 1
Postnummer och ort:
85231 Sundsvall
Kommun:
Sundsvall
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-09-10 (Anmälningsdatum: 2009-09-10)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Pga ett trappsteg går det ej att komma in med rullstol. Dörröppnare saknas. Detta måste anses vara enkelt avhjälpta hinder.

En kopia av anmälan har sänts till American Texas Pizza.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Stornäsets Naturreservat, Härnösand, 2009-07-13


Anmälningsdatum: 2010-02-11, Diskrimineringsdatum: 2009-07-13

Svårbeskriven diskriminering. Låst grind. En slags trappa finns, men den hindrar att komma in i naturreservatet med rullstol. Dock går det att få en kod till låset, eller få information om att den jättetunga grinden går att lyfta av om man ringer till Kultur- och fritid på Sundsvalls kommun…. (Uppföljning 2013-01-20) Läs hela anmälan om Stornäsets Naturreservat …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stornäsets Naturreservat
Webbadress:
http://www.y.lst.se/verksamhet/naturvard/skyddadnatur/naturreservat/sundsvall/stornaset.4.17431b9f544f8dca97fff9687.html
Gatuadress:
Box 333
Postnummer och ort:
87127 Härnösand
Kommun:
Sundsvall
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2009-07-13 (Anmälningsdatum: 2010-02-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Svårbeskriven diskriminering. Låst grind. En slags trappa finns, men den hindrar att komma in i naturreservatet med rullstol. Dock går det att få en kod till låset, eller få information om att den jättetunga grinden går att lyfta av om man ringer till Kultur- och fritid på Sundsvalls kommun. Finns ej information om detta vid reservatet. Men på Länsstyrelsens hemsida, som är ansvarig myndighet, står det att det är anpassat för rullstol. Omöjligt göra spontanbesök, då det ej framgår vart man kan vända sig.

En kopia av anmälan har sänts till Länsstyrelsen Västernorrland.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Filmstaden SF Bio, Sundsvall, 2009-06-10


Anmälningsdatum: 2009-06-10, Diskrimineringsdatum: 2009-06-10

SF Bio diskriminerar mig för att jag har en funktionsnedsättning på flera olika sätt.

Det går ej att boka rullstolsplatser på Internet och hämta ut i Biomaten – varken i Sundsvall eller någon annan stad. (Uppföljning 2011-04-07) Läs hela anmälan om Filmstaden SF Bio …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Filmstaden SF Bio
Webbadress:
www.sf.se
Gatuadress:
Esplanaden 29
Postnummer och ort:
852 36 Sundsvall
Kommun:
Sundsvall
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2009-06-10 (Anmälningsdatum: 2009-06-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

SF Bio diskriminerar mig för att jag har en funktionsnedsättning på flera olika sätt.

Det går ej att boka rullstolsplatser på Internet och hämta ut i Biomaten – varken i Sundsvall eller någon annan stad. Istället måste man köa i telefon för bokning och hämta ut biljetter på plats senast 30 min innan filmen och kanske köa igen. Detta medan alla som inte behöver rullstolsplats kan köpa biljetter på Internet och även välja plats direkt. Då behöver man inte hämta ut biljetterna 30 min innan föreställningen. Tiderna för bokningen är också mer generösa på Internet än via telefon. Diskriminerande att ej kunna boka som andra.

Rullstolsplatserna är dessutom ofta de sämsta platserna i hela salongen. Betraktningsvinkeln är värdelös på rullstolsplatserna, för man sitter antingen längst ut mot gången, på första raden eller – ännu värre – framför första raden, i sin rullstol. Det är i sig kränkande i vissa salonger när man ska vänta på att de tar bort en stol för att frigöra utrymme för rullstolen. Trots det betalar jag samma pris som människor som inte behöver använda rullstolsplatserna. Jag får alltså en sämre vara än andra människor.

Jämför man detta med USA så är SF Bios ”tillgänglighetslösning” (citationstecken för att det inte är en lösning) patetisk! I USA klassades otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionshinder genom Americans with Disabilities Act 1990. På nyare biografer i USA avsätts en hel rad för personer med rörelsehinder! Raden finns på entréplan i salongerna och ett par stolar lämnas kvar för personer som inte vill sitta i rullstolen eller för att familj, vänner, arbetskompisar, flickvän/pojkvän ska kunna sitta bredvid personen som använder rullstol. I Sverige befinner vi oss fortfarande på stadiet där biografbesökare i rullstol får sitta längst ut på raden eller framför första raden! Det är diskriminering eftersom personer som använder rullstol inte ges samma bioupplevelse som personer som inte använder rullstol, trots att man betalar samma pris. Detta bekräftas också av att det amerikanska justitiedepartementet 2006 tvingade SF Bio AB:s amerikanska motsvarighet AMC Theatres till saftiga böter, skadestånd och att bygga om 1200 av 1933 ”stadiumliknande” biografer. Vill inte SF Bio ha mig som kund för att jag använder rullstol? Det verkar så.

Utrymningsvägen från Filmstaden i Sundsvall är dessutom ej tillgänglig, så om det börjar brinna brinner jag inne. Det bör vara ett sk enkelt avhjälpt hinder enligt 17 kap 21a § i plan- och bygglagen, vilket Sundsvalls kommuns byggnadsnämnd måste titta på.

4 § diskrimineringslagen (2008:567) säger:
”4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.”

12 § samma lag säger:
”Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första stycket ska likställas med denne.”

SF Bio AB tillhandahåller en tjänst utanför privat- och familjelivet till allmänheten. Följaktligen anser jag att SF Bio AB utsatt mig för direkt diskriminering enligt 4 § första stycket diskrimineringslagen.

Kopior av denna anmälan har bla sänts till:
Mats Kullander, etableringschef, SF Bio AB
Thomas Runfors, informationschef, SF Bio AB
SF Bios allmänna e-postadress
Bonnier AB som äger SF Bio gm Bonnier Entertainment

Anmälningstjänstens kommentar

Denna anmälan har gett upphov till flertalet mediereportage. Se reportagen med datum 2009-09-04 på Marschen för tillgänglighets lista med reportage om eller till följd av den tredje anmälningsaktionen.

Se även andra anmälningar mot SF Bio.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Videoteket Sundsvall, Sundsvall, 2009-04-27


Anmälningsdatum: 2009-09-27, Diskrimineringsdatum: 2009-04-27

Går ej att komma in med rullstol pga ett trappsteg. Dörröppnare saknas.

En kopia av anmälan har sänts till Videoteket Sundsvall. (Uppföljning 2011-04-07) Läs hela anmälan om Videoteket Sundsvall …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Videoteket Sundsvall
Webbadress:
www.videoteketsundsvall.nu
Gatuadress:
Kyrkogatan 20
Postnummer och ort:
85232 Sundsvall
Kommun:
Sundsvall
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-04-27 (Anmälningsdatum: 2009-09-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Går ej att komma in med rullstol pga ett trappsteg. Dörröppnare saknas.

En kopia av anmälan har sänts till Videoteket Sundsvall.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hemmakväll (videouthyrning), Sundsvall, 2009-03-20


Anmälningsdatum: 2009-09-13, Diskrimineringsdatum: 2009-03-20

Ett trappsteg gör att det ej går att komma in i butiken med rullstol.
Inne i butiken är det dessutom en avsats, så delar av sortimentet finns ovanför denna avsats. (Uppföljning 2013-01-20) Läs hela anmälan om Hemmakväll (videouthyrning) …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hemmakväll (videouthyrning)
Webbadress:
http://www.hemmakvall.se
Gatuadress:
Köpmangatan 3
Postnummer och ort:
85231 Sundsvall
Kommun:
Sundsvall
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-03-20 (Anmälningsdatum: 2009-09-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett trappsteg gör att det ej går att komma in i butiken med rullstol.
Inne i butiken är det dessutom en avsats, så delar av sortimentet finns ovanför denna avsats.

En kopia av anmälan har sänts till Hemmakväll Sundsvall och Hemmakvälls huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Restaurang Tusen och en natt, Sundsvall, 2009-03-11


Anmälningsdatum: 2009-12-05, Diskrimineringsdatum: 2009-03-11

Det går ej att komma in med elrullstol pga ett trappsteg. Dörröppnare saknas.

En kopia av anmälan har sänts till Restaurang Tusen och en natt. (Uppföljning 2013-01-20) Läs hela anmälan om Restaurang Tusen och en natt …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Tusen och en natt
Webbadress:
http://www.tusenochennatt.eu
Gatuadress:
Köpmangatan 7
Postnummer och ort:
85231 Sundsvall
Kommun:
Sundsvall
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-03-11 (Anmälningsdatum: 2009-12-05)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det går ej att komma in med elrullstol pga ett trappsteg. Dörröppnare saknas.

En kopia av anmälan har sänts till Restaurang Tusen och en natt.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hi-Fi Klubben, Sundsvall, 2009-02-05


Anmälningsdatum: 2009-12-05, Diskrimineringsdatum: 2009-02-05

Går ej att komma in med elrullstol pga ett trappsteg. Dörröppnare saknas.

En kopia av anmälan har sänts till Hi-Fi Klubben Sundvall och Hi-Fi Klubbens huvudkontor. (Uppföljning 2011-04-07) Läs hela anmälan om Hi-Fi Klubben …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hi-Fi Klubben
Webbadress:
www.hifiklubben.se
Gatuadress:
Köpmangatan 26
Postnummer och ort:
85232 Sundsvall
Kommun:
Sundsvall
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-02-05 (Anmälningsdatum: 2009-12-05)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Går ej att komma in med elrullstol pga ett trappsteg. Dörröppnare saknas.

En kopia av anmälan har sänts till Hi-Fi Klubben Sundvall och Hi-Fi Klubbens huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvalls kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Clas Ohlson AB, Sundsvall, 2005-08-10


Anmälningsdatum: 2005-08-10, Diskrimineringsdatum: 2005-08-10

Efter ombyggnad av Clas Ohlson i Sundsvall är det numera 50-75 meter till entrén från handikapparkeringen. Tidigare var det 10 meter till entrén. Tidigare hade man in- och utgång genom samma automatdörrar, men numera är det endast utgång genom dessa dörrar…. (Uppföljning 2009-05-04) Läs hela anmälan om Clas Ohlson AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Clas Ohlson AB
Webbadress:
www.clasohlson.se
Gatuadress:
Stuvarv. 25
Postnummer och ort:
852 29 Sundsvall
Kommun:
Sundsvall
Datum för händelsen:
2005-08-10 (Anmälningsdatum: 2005-08-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Efter ombyggnad av Clas Ohlson i Sundsvall är det numera 50-75 meter till entrén från handikapparkeringen. Tidigare var det 10 meter till entrén. Tidigare hade man in- och utgång genom samma automatdörrar, men numera är det endast utgång genom dessa dörrar. Rådet vi fick var att vänta vid utgången till dess att någon kund gick ut för att kunna passera in genom utgången. Därefter tvingas man att tränga sig bakvägen, förbi de som köar till kassorna, för att ta sig in i butiken.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvall som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.