Kullaflyg AB, Ängelholm, 2009-11-04


Anmälningsdatum: 2009-11-07, Diskrimineringsdatum: 2009-11-04

Jag åkte 10 november 2009 mellan Stockholm och Ängelholm med flygbolaget Kullaflyg. Då jag är blind reser jag tillsammans med ledarhund. Jag informerade Kullaflyg om detta och fick det godkänt flera månader innan avresa. Så fick jag höra att Kullaflyg tydligen har en annan policy vad gäller allergiker och ledarhundar jämfört med andra flygbolag och jämfört med vad jag är van vid…. Läs hela anmälan om Kullaflyg AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kullaflyg AB
Webbadress:
www.kullaflyg.se
Gatuadress:
Ängelholm Helsingborg Airport
Postnummer och ort:
262 91 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2009-11-04 (Anmälningsdatum: 2009-11-07)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag åkte 10 november 2009 mellan Stockholm och Ängelholm med flygbolaget Kullaflyg. Då jag är blind reser jag tillsammans med ledarhund. Jag informerade Kullaflyg om detta och fick det godkänt flera månader innan avresa. Så fick jag höra att Kullaflyg tydligen har en annan policy vad gäller allergiker och ledarhundar jämfört med andra flygbolag och jämfört med vad jag är van vid. Jag mejlade därför och frågade Kullaflyg vad som händer om en allergiker bokar plats på samma plan som jag och min ledarhund redan är inbokade på. I ett mejlsvar från Kullaflyg den 4:e november 2009 (se bifogad PDF) svarar de att då måste jag boka om mig på ett annat flyg. Principen som annars brukar gälla på andra flygbolag – först till kvarn får först mala – gäller alltså inte på Kullaflyg.

Innan avresa var jag alltså inte säker på om jag skulle få resa den 10:e november. Jag känner mig diskriminerad och trodde självklart att den som bokar plats på planet först, får åka. Jag fick nu åka, men det kändes mycket olustigt att inte vara säker på att jag skulle kunna fullfölja mitt jobb den dagen. Jag är sedan 5 år tillbaka egenföretagare – föreläser, utbildar och anordnar workshops. Har universitetsexamen och är utbildad journalist, jobbar för radio och TV. Visst är kanske sannolikheten att en allergiker bokar sig på samma flyg ganska liten. Men inte ska man väl behöva leva i den ovissheten tills dagen då det är dags att resa? Jag hade ju dessutom planerat och bokat denna resa ett par månader i förväg. Jag har sparat mejlen mellan mig och Kullaflyg, vilka går att ta del av (bifogat som PDF-bilaga).


4 § diskrimineringslagen (2008:567) säger:
”I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.”

12 § samma lag säger:
”Diskriminering är förbjuden för den som
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten, eller
2. anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Den som i förhållande till allmänheten företräder den som avses i första stycket ska likställas med denne.”

Kullaflyg tillhandahåller en tjänst utanför privat- och familjelivet till allmänheten genom att sälja flygresor. Följaktligen anser jag att Kullaflyg utsatt mig för indirekt diskriminering enligt 4 § andra stycket diskrimineringslagen genom att mena att jag ska stå till sidan om en person med allergi skulle boka in sig på samma flygning som jag.


Artikel 7.2 av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet säger:
”Om en erkänd assistanshund krävs skall denna beredas plats, under förutsättning att lufttrafikföretaget, dess agent eller researrangören har underrättats om detta i enlighet med eventuella gällande nationella bestämmelser om transport av assistanshundar på flygplan.”

Artikel 10 av av samma förordning säger:
”Ett lufttrafikföretag skall utan extra avgift tillhandahålla den assistans som anges i bilaga II till personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet som avreser från, ankommer till eller transiterar genom en flygplats som omfattas av denna förordning, förutsatt att personen uppfyller de villkor som anges i artikel 7.1, 7.2 och 7.4.”

Jag uppfyllde villkoren i artikel 7.1, 7.2 och 7.4 – jag meddelade Kullaflyg att jag skulle ha min ledarhund långt, långt innan förordningens krav på 48 timmar innan avresa.

Bilaga II till förordningen säger bland annat:
”Transport av erkända assistanshundar i kabinen, med förbehåll för nationella bestämmelser.”

Kullaflyg driver ett lufttrafikföretag i inom EU. Min ledarhund är en ”erkänd assistanshund” och någon nationell bestämmelse som ger Kullaflyg rätt att neka mig att resa när en person med allergi vill resa med samma flyg som jag redan är inbokad på finns inte. Lika lite finns något sådant undantag i EG-förordningen.

Därför har Kullaflyg även brutit mot denna förordning genom att mena att jag ska stå åt sidan om en person med allergi bokar in sig på samma flygning och en samtida anmälan om detta har idag upprättats till Transportstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för brott mot förordningen.


Inte nog med att Kullaflygs policy är diskriminerande och ett brott mot en EG-förordning, Kullaflyg bryr sig heller inte om eller har inte tagit reda på att det finns en uppgörelse mellan Synskadades Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet som uttryckligen säger att eventuella problem som uppstår ska lösas av dem det berör. Men att som i detta fall negativt särbehandla personer som har ledar- eller servicehund framför personer med allergier är knappast något som någon av parterna tycker är bra. Det är mycket fult av Kullaflyg att på detta sätt så split mellan två grupper.

En kopia av anmälan har bland annat sänts till Kullaflyg AB, Synskadades Riksförbund, Unga Synskadade, Sveriges Ledarhundsförare, Astma och Allergiförbundet och Unga Allergiker.Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Mats Landerberg Studio, Ängelholm, 2009-10-01

bild på Mats Landerberg Studio, Ängelholm, 2009-10-01
Anmälningsdatum: 2009-10-01,
Diskrimineringsdatum: 2009-10-01

Viljan att göra tillgängligt har varit stor liksom okunnigheten. Det är nybyggt med många svagheter. Markbeläggningen är grovt ”grus”; stenskärvor. Stock försvårar framkomligheten till armbågskontakten där det dessutom är ojämnt, m…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Mats Landerberg Studio …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Mats Landerberg Studio
Webbadress:
http://www.landerberg.com/
Gatuadress:
Midgårdsgatan 18
Postnummer och ort:
26222 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-10-01 (Anmälningsdatum: 2009-10-01)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Viljan att göra tillgängligt har varit stor liksom okunnigheten. Det är nybyggt med många svagheter. Markbeläggningen är grovt ”grus”; stenskärvor. Stock försvårar framkomligheten till armbågskontakten där det dessutom är ojämnt, m.m. I själva entrén finns en hög tröskel och framför entrén är en skoskrapa placerad. Måste inte ett nybygge vara godkänt av byggnadsnämnden? Har det Kommunala handikapprådet varit inkopplat? Var finns expertisen?
Boverket kan ge bra upplysningar.

En kopia av anmälan har sänts till Mats Landerberg Studio.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Pingstkyrkan Filadelfiaförsamlingen, Ängelholm, 2009-09-10

bild på Pingstkyrkan Filadelfiaförsamlingen, Ängelholm, 2009-09-10
Anmälningsdatum: 2009-09-10,
Diskrimineringsdatum: 2009-09-10

1 trappsteg + tung dörr stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_filadelfiakyrkan_vatteng__angelholm_2005-08-13.html

På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Pingstkyrkan Filadelfiaförsamlingen. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Pingstkyrkan Filadelfiaförsamlingen …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Pingstkyrkan Filadelfiaförsamlingen
Webbadress:
http://www.pingstkyrkan.net/
Gatuadress:
Vattengatan 3
Postnummer och ort:
26232 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Religiösa församlingar och aktiviteter
Datum för händelsen:
2009-09-10 (Anmälningsdatum: 2009-09-10)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

1 trappsteg + tung dörr stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_filadelfiakyrkan_vatteng__angelholm_2005-08-13.html

På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Pingstkyrkan Filadelfiaförsamlingen.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Svensk Fastighetsförmedling, Ängelholm, 2009-09-10

bild på Svensk Fastighetsförmedling, Ängelholm, 2009-09-10
Anmälningsdatum: 2009-09-10,
Diskrimineringsdatum: 2009-09-10

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_svensk_fastighetsformedling_storg__angelholm_2005-08-13.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Svensk Fastighetsförmedling Ängelholm, Svensk Fastighetsförmedlings kundomsbudsman och Svensk Fastighetsförmedlings hu… (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Svensk Fastighetsförmedling …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Svensk Fastighetsförmedling
Webbadress:
http://www.svenskfast.se/
Gatuadress:
Storgatan 54
Postnummer och ort:
26232 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-10 (Anmälningsdatum: 2009-09-10)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_svensk_fastighetsformedling_storg__angelholm_2005-08-13.html På fyra år har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Svensk Fastighetsförmedling Ängelholm, Svensk Fastighetsförmedlings kundomsbudsman och Svensk Fastighetsförmedlings huvudkontor.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Svensk Fastighetsförmedling.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Ängelholms Läderaffär, Ängelholm, 2009-09-10

bild på Ängelholms Läderaffär, Ängelholm, 2009-09-10
Anmälningsdatum: 2009-09-10,
Diskrimineringsdatum: 2009-09-10

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_angelholms_laderaffar_storg__angelholm_2005-09-21.html

På fyra år har alltså inget hänt! (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Ängelholms Läderaffär …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ängelholms Läderaffär
Gatuadress:
Storgatan 86
Postnummer och ort:
26235 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-10 (Anmälningsdatum: 2009-09-10)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_angelholms_laderaffar_storg__angelholm_2005-09-21.html

På fyra år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Tapetserare Birgitta Hallberg, Ängelholm, 2009-09-10

bild på Tapetserare Birgitta Hallberg, Ängelholm, 2009-09-10
Anmälningsdatum: 2009-09-10,
Diskrimineringsdatum: 2009-09-10

Viljan är stor men bristande kunskap har lett till för brant ramp och för litet vilplan framför dörren. Enligt Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 HIN 1 får det inte vara brantare än 1:12, men helst 1:20 för att människor ska kunna komma upp för rampen eller inte riskera att rullstolen tippar baklänges…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Tapetserare Birgitta Hallberg …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tapetserare Birgitta Hallberg
Gatuadress:
Åsbogatan 21
Postnummer och ort:
26241 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-10 (Anmälningsdatum: 2009-09-10)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Viljan är stor men bristande kunskap har lett till för brant ramp och för litet vilplan framför dörren. Enligt Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 HIN 1 får det inte vara brantare än 1:12, men helst 1:20 för att människor ska kunna komma upp för rampen eller inte riskera att rullstolen tippar baklänges. Ett för litet vilplan gör att det blir mycket svårt för människor som använder rullstol eller rollator att öppna dörren. Kontrastmarkeringar och ledstänger saknas.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_tapetserare_birgitta_hallberg_asbog__angelholm_2005-08-13.html

På fyra år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Tobaksboden, Ängelholm, 2009-09-10

bild på Tobaksboden, Ängelholm, 2009-09-10
Anmälningsdatum: 2009-09-10,
Diskrimineringsdatum: 2009-09-10

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts två gånger tidigare, första gången redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_tobaksboden_i_angelholm_storg__angelholm_2005-08-13.html

Andra anmälan skedde 2007: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_tobaksboden_storgatan__angelholm_2007-08-22.html

På fyra år och två anm… (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Tobaksboden …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tobaksboden
Webbadress:
http://www.tobaksboden.se/
Gatuadress:
Storgatan 58
Postnummer och ort:
26232 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-10 (Anmälningsdatum: 2009-09-10)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts två gånger tidigare, första gången redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_tobaksboden_i_angelholm_storg__angelholm_2005-08-13.html

Andra anmälan skedde 2007: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_tobaksboden_storgatan__angelholm_2007-08-22.html

På fyra år och två anmälningar har alltså inget hänt!

En kopia av anmälan har sänts till Tobaksboden.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Minh Phan, Ängelholm, 2009-09-10

bild på Minh Phan, Ängelholm, 2009-09-10
Anmälningsdatum: 2009-09-10,
Diskrimineringsdatum: 2009-09-10

! trappsteg + tung dörr utan dörröppnare stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Minh Phan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Minh Phan
Gatuadress:
Vaktgatan
Postnummer och ort:
26231 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-10 (Anmälningsdatum: 2009-09-10)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

! trappsteg + tung dörr utan dörröppnare stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_minh_phan_livs_asien_vaktg_angelholm_2005-08-13.html

På fyra år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Konstslöjden i Ängelholm, Ängelholm, 2009-09-10

bild på Konstslöjden i Ängelholm, Ängelholm, 2009-09-10
Anmälningsdatum: 2009-09-10,
Diskrimineringsdatum: 2009-09-10

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_konstslojden_i_angelholm_storg__angelholm_2005-08-13.html På fyra år har alltså inget hänt! (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Konstslöjden i Ängelholm …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Konstslöjden i Ängelholm
Gatuadress:
Storgatan 54
Postnummer och ort:
26232 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-10 (Anmälningsdatum: 2009-09-10)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_konstslojden_i_angelholm_storg__angelholm_2005-08-13.html På fyra år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Skomakeri, Ängelholm, 2009-09-10

bild på Skomakeri, Ängelholm, 2009-09-10
Anmälningsdatum: 2009-09-10,
Diskrimineringsdatum: 2009-09-10

1 trappsteg i ingången ute + flera trappsteg inne stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Skomakeri …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Skomakeri
Gatuadress:
Storgatan 80
Postnummer och ort:
26235 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-09-10 (Anmälningsdatum: 2009-09-10)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

1 trappsteg i ingången ute + flera trappsteg inne stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_skomakeri_storg__angelholm_2005-09-21.html På fyra år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.