Knivsta Video, Knivsta, 2007-09-15


Anmälningsdatum: 2007-09-16, Diskrimineringsdatum: 2007-09-15

Knivsta Video ligger i en byggnad som har 3-4 trappsteg i ingången. Under vardagarna fram till kl 18.00 kan man komma in i videobutiken genom bageriet/konditoriet som ligger i en vinkel till videobutiken. Men när bageriet/konditoriet är stängt för dagen/helgen eller har semesterstängt kan man inte komma in i butiken…. (Uppföljning 2008-12-17) Läs hela anmälan om Knivsta Video …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Knivsta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Knivsta Video
Webbadress:
http://www.knivstavideo.se/
Gatuadress:
Apoteksvägen 11
Postnummer och ort:
74142 Knivsta
Kommun:
Knivsta
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-09-15 (Anmälningsdatum: 2007-09-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Knivsta Video ligger i en byggnad som har 3-4 trappsteg i ingången. Under vardagarna fram till kl 18.00 kan man komma in i videobutiken genom bageriet/konditoriet som ligger i en vinkel till videobutiken. Men när bageriet/konditoriet är stängt för dagen/helgen eller har semesterstängt kan man inte komma in i butiken. I videobutiken kan man handla, ta passkort/id-kort, mm. Jag anser att det är diskriminering pga otillgänglighet och att videobutiken är en allmän plats dit allmänheten har tillträde, men då inte om man är rullstolsburen.

En kopia av anmälan har sänts till Knivsta Video.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Knivsta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Knivsta kommuns webbsida, Knivsta, 2005-01-17


Anmälningsdatum: 2005-01-17, Diskrimineringsdatum: 2005-01-17

Knivsta kommuns webbsida uppfyller inte grundläggande krav på tillgänglighet. Detta är en förutsättning för att människor med vissa typer av funktionshinder ska kunna ta del av den och inhämta information. (Uppföljning 2007-11-18) Läs hela anmälan om Knivsta kommuns webbsida …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Knivsta kommuns webbsida
Webbadress:
http://www.knivsta.se/
Gatuadress:
Ängbyvägen 8
Postnummer och ort:
741 75 Knivsta
Kommun:
Knivsta
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2005-01-17 (Anmälningsdatum: 2005-01-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, synskada
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Knivsta kommuns webbsida uppfyller inte grundläggande krav på tillgänglighet. Detta är en förutsättning för att människor med vissa typer av funktionshinder ska kunna ta del av den och inhämta information.

Alla människor betalar skatt, så även personer med funktionshinder. Att förvägra dem möjlighet att ta del av samhällsinformation bör således vara ett mycket allvarligt demokratiskt problem.

Jag vill att HO utreder om detta är förenligt med befintlig lagstiftning.

Jag vill ha kopior på all kommunikation i ärendet.

Färdtjänst- och biståndshandläggarnas lokaler, Knivsta kommun, Knivsta, 2005-01-12


Anmälningsdatum: 2005-01-12, Diskrimineringsdatum: 2005-01-12

När man ska in till handläggarnas kontor så finns det en metallramp som är placerad så att det inte finns någon chans att kunna öppna dörren om man sitter i rullstol. (Uppföljning 2007-11-18) Läs hela anmälan om Färdtjänst- och biståndshandläggarnas lokaler …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Färdtjänst- och biståndshandläggarnas lokaler, Knivsta kommun
Webbadress:
http://www.knivsta.se/
Gatuadress:
Forsbyvägen 6
Postnummer och ort:
741 75 Knivsta
Kommun:
Knivsta
Verksamhetstyp:
Offentlig förvaltning
Datum för händelsen:
2005-01-12 (Anmälningsdatum: 2005-01-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

När man ska in till handläggarnas kontor så finns det en metallramp som är placerad så att det inte finns någon chans att kunna öppna dörren om man sitter i rullstol. Vilplan vid dörren saknas.

Framför rampen på asfalten finns ett stort hål.

När (om) man väl kommer in till receptionen måste man ringa på en ringklocka för att påkalla personals uppmärksamhet för att anmäla sig. Ringklockan är placerad så högt att personer som använder rullstol har stora problem att nå den och kräver så mycket kraft att trycka på knappen personer med förminskad handstyrka inte kan använda den.

Besöksrummen som man träffar handläggare i är så små att man knappt kommer in med elrullstol. Möblemanget är olämpligt placerat och utformat ur tillgänglighetssynpunkt.

Jag vill att HO utreder om detta är förenligt med befintlig lagstiftning.

Jag vill ha kopior på all kommunikation i ärendet, även vad gäller Knivsta kommuns byggnadsnämnd

Jag vill dessutom att HO sänder min anmälan till Knivsta kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett sk enkelt avhjälpt hinder.

Gredelby nya skola, Knivsta, 2004-06-13


Anmälningsdatum: 2004-06-13, Diskrimineringsdatum: 2004-06-13

Vid en av entréerna till Gredelby nya skola finns en ramp, men rampen följer inte de mått som ställts upp av PBL och Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder. (Uppföljning 2007-11-18) Läs hela anmälan om Gredelby nya skola …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Gredelby nya skola
Webbadress:
http://www.knivsta.se/
Gatuadress:
Forngravsvägen 2
Postnummer och ort:
741 75 Knivsta
Kommun:
Knivsta
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2004-06-13 (Anmälningsdatum: 2004-06-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid en av entréerna till Gredelby nya skola finns en ramp, men rampen följer inte de mått som ställts upp av PBL och Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder.

Rampens lutning är för brant och vilplan saknas vid dörren. Rampen är dessutom byggd som en kurva. Detta gör att rampen blir svår att använda, nästintill otjänlig, för personer som använder rullstol. Även för människor med gångsvårigheter uppstår stora problem. I dörröppningen finns dessutom en hög och onödig tröskel.

Den otillgängliga rampen gör att elever som använder rullstol måste ha hjälp för att ta sig in och ut ur skolan. Knivsta kommun gör dem därmed mindre självständiga än vad de skulle kunna vara.

Lokalen används regelbundet som vallokal vid EU-, riksdags- och kommunalval. Detta gör otillgängligheten än mer graverande för Knivsta kommun.

Jag vill att HO utreder om detta är förenligt med befintlig lagstiftning.

Jag vill ha kopior på all kommunikation i ärendet, även vad gäller Knivsta kommuns byggnadsnämnd

Jag vill dessutom att HO sänder min anmälan till Knivsta kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett sk enkelt avhjälpt hinder.