Jernkällarens uteservering, Höör, 2009-08-29

bild på Jernkällarens uteservering, Höör, 2009-08-29bild på Jernkällarens uteservering, Höör, 2009-08-29
Anmälningsdatum: 2009-08-29,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-29

Stolpe hindrar person i rullstol att ta sig upp till första delen av uteserveringen. Stolpen gör antingen utrymmet för litet för att komma in eller ger för litet utrymme för att ta sats för att komma över den dåligt utformade rampens början…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Jernkällarens uteservering …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Jernkällarens uteservering
Webbadress:
http://www.jernkallaren.se/
Gatuadress:
Järnvägsgatan 8
Postnummer och ort:
24330 Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-29 (Anmälningsdatum: 2009-08-29)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Stolpe hindrar person i rullstol att ta sig upp till första delen av uteserveringen. Stolpen gör antingen utrymmet för litet för att komma in eller ger för litet utrymme för att ta sats för att komma över den dåligt utformade rampens början. Rampens insteg är undermåligt utformat, det har ett steg – ska vara helt plant. Sen stoppas man av 2 trappsteg om man vill längre in.

En kopia av anmälan har sänts till Jernkällaren.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Aristippos Antikvariat, Höör, 2009-08-29

bild på Aristippos Antikvariat, Höör, 2009-08-29
Anmälningsdatum: 2009-08-29,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-29

2½ trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Aristisippos antikvariat är medlem av Svenska Antikvariatföreningen.

En kopia av anmälan har sänts till Aristisippos Antikvariat och Svenska Antikvariatföreningens huvudkontor. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Aristippos Antikvariat …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Aristippos Antikvariat
Webbadress:
www.svaf.se/aristippos
Gatuadress:
Storgatan 26 b
Postnummer och ort:
24330 Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-29 (Anmälningsdatum: 2009-08-29)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2½ trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Aristisippos antikvariat är medlem av Svenska Antikvariatföreningen.

En kopia av anmälan har sänts till Aristisippos Antikvariat och Svenska Antikvariatföreningens huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Créatur Leif Ohlin, Höör, 2009-08-29

bild på Créatur Leif Ohlin, Höör, 2009-08-29
Anmälningsdatum: 2009-08-29,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-29

Flera trappsteg ner stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Créatur Leif Ohlin. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Créatur Leif Ohlin …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Créatur Leif Ohlin
Gatuadress:
Södra Torggatan 3 b
Postnummer och ort:
24331 Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-29 (Anmälningsdatum: 2009-08-29)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Flera trappsteg ner stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Créatur Leif Ohlin.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Höörs kommun, gatumiljöer i hela kommunen, Höör, 2009-08-28


Anmälningsdatum: 2009-08-28, Diskrimineringsdatum: 2009-08-28

Vid många gatukorsningar saknas övergångsställen med upp till 10 cm höga trottoarkanter. Dåligt utformade övergångsställen utan 0-kantsdel stoppar personer i rullstol eller med rollator. Utan kontrastmarkeringar, sebraränder och härgårman-skylten stoppas även synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Höörs kommun …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Höörs kommun, gatumiljöer i hela kommunen
Webbadress:
www.hoor.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
24330 Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-28 (Anmälningsdatum: 2009-08-28)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Vid många gatukorsningar saknas övergångsställen med upp till 10 cm höga trottoarkanter. Dåligt utformade övergångsställen utan 0-kantsdel stoppar personer i rullstol eller med rollator. Utan kontrastmarkeringar, sebraränder och härgårman-skylten stoppas även synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Höörs kommun som helhet har brustit i sina skyldigheter enligt flera styrdokument, policies och lagar:

I regeringens så kallade handikapproposition (1999/2000:79) Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, som antogs av Riksdagen 31 maj 2000, sägs bland annat att målet för samhällets politik gentemot personer med funktionshinder bör vara:
– ”att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder”

– ”att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande”.

I propositionen säger den dåvarande regeringen vidare att ”enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser”. Vidare att ”myndigheterna inom sina verksamhetsområden bör verka för de handikapppolitiska målen i FN:s standardregler för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet integreras i verksamheten”.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige tillträdde så sent som 2008-11-12 slås i artikel 9 fast att ”för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på livets områden, ska konventionsstaterna enligt punkt 1 vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Detta ska enligt punkt a) gälla byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser.”

Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 2 § säger: ”Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om (…) tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”.

Plan och bygglagen (1987:10) 17 kapitlet 21 a § säger: ”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.” Denna bestämmelse gäller retroaktivt, dvs inte bara vid nybyggnation och nyproduktion.

Boverket har meddelat föreskrifterna BFS 2003:19 HIN 1 i vilka det anges vilka hinder som ska åtgärdas. Föreskrifterna började gälla 1 december 2003.

Jag kan inte på något sätt se hur agerandet av Byggnadsnämnden vid Höörs kommun och dess organ Tekniska sektorn och Höörs kommun som helhet följer de vägledande orden i handikappropositionen, FN:s standardregler eller vad som fastslås i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, vilken Sverige är skyldig att leva upp till enligt internationell rätt. Dessa dokument har inte beaktats alls, eller inte i tillräcklig omfattning, av Höörs kommun, dess nämnder och nämndernas organ. Snarare är förhållandet det rakt motsatta; deras agerande bygger hinder för full delaktighet och ger mindre förutsättningar för självständighet och självbestämmande, för att citera Från patient till medborgare.

Sammantaget utgör Höör kommuns agerande eller rättare sagt brist på agerande ett exempel på strukturell diskriminering av människor med funktionsnedsättning.

En kopia av anmälan har sänts till Höörs kommun.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

PRO, Höör, 2009-08-27

bild på PRO, Höör, 2009-08-27
Anmälningsdatum: 2009-08-27,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-27

2 trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till PRO Skåne och PRO:s huvudkontor för kännedom, vidarebefordran till PRO Höör och åtgärd. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om PRO …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
PRO
Webbadress:
http://www.pro.se/
Gatuadress:
Storgatan 7
Postnummer och ort:
24330 Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2009-08-27 (Anmälningsdatum: 2009-08-27)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till PRO Skåne och PRO:s huvudkontor för kännedom, vidarebefordran till PRO Höör och åtgärd.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Hårstudio 7, Höör, 2009-08-27

bild på Hårstudio 7, Höör, 2009-08-27
Anmälningsdatum: 2009-08-27,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-27

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Hårstudio 7. Läs hela anmälan om Hårstudio 7 …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hårstudio 7
Webbadress:
http://www.harstudio7.se/
Gatuadress:
Storgatan 7
Postnummer och ort:
24330 Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-27 (Anmälningsdatum: 2009-08-27)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Hårstudio 7.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Tandvårdshuset Praktikertjänst AB, Höör, 2009-08-27

bild på Tandvårdshuset Praktikertjänst AB, Höör, 2009-08-27
Anmälningsdatum: 2009-08-27,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-27

5½ trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Tandvårdshuset Praktikertjänst AB och Praktikertjänst huvudkontor. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Tandvårdshuset Praktikertjänst AB …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Tandvårdshuset Praktikertjänst AB
Webbadress:
http://www.praktikertjanst.se/
Gatuadress:
Västergatan 29
Postnummer och ort:
24331 Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2009-08-27 (Anmälningsdatum: 2009-08-27)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

5½ trappsteg stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Tandvårdshuset Praktikertjänst AB och Praktikertjänst huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Korsningen Fredsgatan – Östergatan, Höörs kommun, Höör, 2009-08-27

bild på Korsningen Fredsgatan - Östergatan, Höörs kommun, Höör, 2009-08-27
Anmälningsdatum: 2009-08-27,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-27

För något år sedan ändrades korsningen och trottoardelen. Personer i rullstol eller med rollator kan ej ta sig fram på grund av lyktstolpe. Ofattbart med tanke på att kommunen har både Tillgänglighetsrådgivare och Kommunalt handikappråd…. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Korsningen Fredsgatan – Östergatan …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Korsningen Fredsgatan – Östergatan, Höörs kommun
Webbadress:
www.hoor.se
Gatuadress:
243 21 Höör
Postnummer och ort:
Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-27 (Anmälningsdatum: 2009-08-27)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

För något år sedan ändrades korsningen och trottoardelen. Personer i rullstol eller med rollator kan ej ta sig fram på grund av lyktstolpe. Ofattbart med tanke på att kommunen har både Tillgänglighetsrådgivare och Kommunalt handikappråd.

En kopia av anmälan har sänts till Höörs kommuns allmänna e-postadress.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Höörs Tryckeri, Höör, 2009-08-27

bild på Höörs Tryckeri, Höör, 2009-08-27
Anmälningsdatum: 2009-08-27,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-27

3 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och höger ledstång saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Höörs Tryckeri. (Uppföljning 2010-11-21) Läs hela anmälan om Höörs Tryckeri …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Höörs Tryckeri
Webbadress:
http://www.hoorstryckeri.se
Gatuadress:
Fredsgatan 3 a
Postnummer och ort:
24330 Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-27 (Anmälningsdatum: 2009-08-27)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg i entrén stoppar kunder i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och höger ledstång saknas för synskadade.

En kopia av anmälan har sänts till Höörs Tryckeri.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Meddo Drop In Solarium, Höör, 2009-08-26

bild på Meddo Drop In Solarium, Höör, 2009-08-26
Anmälningsdatum: 2009-08-26,
Diskrimineringsdatum: 2009-08-26

3½ trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_meddo_nya_torg_hoor_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

Meddo är en franchisekedja av solarium som drivs av Solana AB.

En kopia av anmälan har sänts till Meddos allmänna e-postadress och till Solana AB för kännedom och vida… Läs hela anmälan om Meddo Drop In Solarium …

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Meddo Drop In Solarium
Gatuadress:
Nya Torg 8
Postnummer och ort:
24331 Höör
Kommun:
Höör
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

3½ trappsteg i entrén stoppar person i rullstol eller med rollator. Kontrastmarkering och ledstänger saknas för synskadade.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_meddo_nya_torg_hoor_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

Meddo är en franchisekedja av solarium som drivs av Solana AB.

En kopia av anmälan har sänts till Meddos allmänna e-postadress och till Solana AB för kännedom och vidarebefordran.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Höörs kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.